Skip to content

. تورات با جملاتی درمورد لعنت ها و برکات تمام می شود

  • by

درمقاله آخر، درمورد دو دستورالعمل حرف زدیم، که ما را درشناخت پیامبر موعود کمک می کرد. این پیامبرهمچنین درمورد وقایع آینده نیز پیشگویی هایی می کرد. موسی نیز این ویژگی را داشت. او ازطرف خدا درمورد آینده بنی اسرائیل سخن می گفت و تمامی پیشگویی هایش به وقوع می پیوست. پیشگویی هایی که درمورد لعنت ها و برکات بود، همگی درزندگی بنی اسرائیل اتفاق افتادند. لیست این وقایع را می توانید دراینجا بخوانید.  قسمت های اساسی درزیر آورده شده اند

دعای خیر موسی

موسی برای تمامی کسانی که درمیان قوم اسرائیل، فرامین خدا را رعایت می کنند، دعای  برکت و خیر می کند.  همه ملت های دیگر این برکت را خواهند دید وخواهند فهمید که خدا پشتیبان کسانی است که پایبند قوانین اوهستند. اینطور نوشته شده است

تمام اقوام روی زمین وقتی ببینند که شما قوم برگزیدهٔ خداوند هستید، از شما می‌ترسند

تثنیه ۲۸:۱۰

هرچند می دانیم که اگرآنها پایبند نباشند، به تمامی لعنت ها دچارمی شوند و همه ملت ها شاهد آن نیز خواهند شد

درسرزمین‌های که خداوند شما را پراکنده خواهد کرد، مردم از سرنوشت شما تعجّب خواهند نمود، آنها شما را مسخره می‌کنند و به شما خواهند خندید

تثنیه ۲۸:۳۷

خود بنی اسرائیل نیزاین لعنت ها را خواهند دید

” همهٔ این مصیبت‌ها نشانه و شگفتی ابدی برای شما و فرزندانتان خواهد بود” 

تثنیه ۲۸:۴۶

خداوند به آنها هشدارداد که بدترین لعنت ها از سمت ملت های دیگر خواهد آمد

خداوند قومی را که زبان ایشان را نمی‌دانید ازآن سوی دنیا مانند عقاب برسرشما فرود می‌آورد

  آنها مردمانی سنگدل خواهند بود که به پیر و جوان رحم نخواهند کرد. ایشان غلّه و رمهٔ شما را خواهند خورد و شما ازگرسنگی می‌میرید. ایشان برای شما هیچ غلّه، شراب، روغن زیتون و گاو و گوسفند باقی نخواهند گذاشت و شما خواهید مرد. ایشان همهٔ شهرهای شما را محاصره خواهند کرد تا دیوارهای بلند و مستحکمی را که به آن توکّل دارید، درتمام سرزمین فرو ریزند و آنها شما را درتمام شهرهای سرزمینی که خداوند خدایتان به شما داده است، محاصره خواهند کرد 

تثنیه ۵۲-۴۹: ۲۸

رفته رفته وضعیت بد و بدتر می شود

“خداوند شما را دربین همهٔ ملّتها درسراسر جهان پراکنده خواهد کرد و درآنجا خدایان چوبی و سنگی را خدمت خواهید کرد؛ خدایانی که شما و نیاکانتان هرگز پرستش نکرده بودید. درهیچ کجا آرامش نخواهید یافت، هیچ مکانی را خانه نخواهید نامید، خداوند شما را پرازنگرانی، ناامیدی و بیچارگی خواهد ساخت. زندگی شما همواره درخطر خواهد بود. شب و روز، شما وحشت زده خواهید بود. شما همیشه با ترس از مرگ خواهید زیست 

تثنیه ۶۵-۶۳: ۲۸

درباره این لعنت ها و برکات ازطرف خدا وعده داده شد

” تا با خداوند خدایتان پیمان ببندید و مسئولیّت انجام آن را بپذیرید. تا آنکه امروز خداوند همان‌طورکه به شما و به نیاکانتان، یعنی ابراهیم، اسحاق و یعقوب وعده داد، شما را به عنوان قوم خود بپذیرد و او خدای شما باشد.شما تنها کسانی نیستید که خداوند با شما پیمانی با مسئولیّت می‌بندد. او با همهٔ ما که امروز درحضورش ایستاده‌ایم و همچنین فرزندان ما که هنوز به دنیا نیامده‌اند، نیز پیمان می‌بندد. به یاد دارید که درسرزمین مصر چگونه زندگی می‌کردیم و چطور از بین اقوام مختلف گذشتیم 

تثنیه ۱۵-۱۲: ۲۹

به عبارت دیگر، این وعده به نسل های بعدی بنی اسرائیل، تعهد می دهد. دراصل، این وعده ها بر روی زندگی نسل های آینده تاثیر خواهد گذاشت

“نسلهای آینده و فرزندان شما و بیگانگانی که از سرزمین‌های دوردست بیایند و از سرزمین شما عبور کنند، بلاها و بیماری هایی را که خداوند به این سرزمین فرستاده است، خواهند دید. کشتزارها بی‌حاصل و با گوگرد و نمک پوشیده خواهند شد، هیچ چیز درآنها کاشته نخواهد شد و حتّی علف نیز درآنجا نخواهد رویید. سرزمین شما مانند شهرهای سدوم و عموره و اَدُمَه وزبئیم خواهد بود که خداوند با آتش خشم خود آنها را نابود کرد. آنگاه جهانیان خواهند پرسید: “چرا خداوند با سرزمین ایشان چنین کرده است؟ دلیل خشم عظیم او چه بوده است؟” سپس پاسخ خواهند داد: “زیرا ایشان پیمانی را که هنگام خروج ازمصر، خداوند خدای نیاکانشان با ایشان بست، شکسته‌اند. ایشان خدایان دیگری را که نمی‌شناختند، خدمت و پرستش کرده‌اند، خدایانی که خداوند پرستش آنها را منع کرده بود. بنابراین آتش خشم خداوند برضد آنها افروخته شد و آنها را به تمام لعنت‌هایی که دراین کتاب نوشته شده‌اند، گرفتار کرد. خداوند با قهر و غضب و خشم شدید خود، آنها را ازاین سرزمین ریشه کن ساخت و به سرزمین دیگری راند که تاکنون درآنجا به سر می‌برند.”«اسرار به خداوند خدای ما تعلّق دارد، امّا آنچه بر ما آشکار گشته است، برای همیشه به ما و فرزندانمان تعلّق دارد تا ازهمهٔ آنها پیروی کنیم

تثنیه   ۲۷-۲۱: ۲۹

آیا نعمت ها و لعنت های موسی به پایان رسید؟

نعمت های وعده داده شده فوق العاده بودند،اما لعنتها را تهدید می کردند. به هرحال ، مهمترین سؤالی که می توانیم بپرسیم این است: “آیا این اتفاقات افتاده است؟

جواب درك ماست. بخش عمده ای ازعهد عتیق، سابقه تاریخ بنی اسرائیلی ها است و ازآن می توانیم ببینیم که چه اتفاقی می افتد. ضمناً درخارج ازعهد عتیق ، ازمورخان یهودی مانند یوسف ، مورخان رومی مانند تاسیتوس نیز پرونده هایی داریم و بسیاری ازآثار باستانی را نیز پیدا كرده ایم. همه این منابع موافق و تصویری پایدارازتاریخ بنی اسرائیلی ها را ترسیم می کنند. این نشانه دیگری برای ما است. دراینجا مروری برتاریخ بنی اسرائیلی هایی که با تصویرشده اند برای کمک به ما دربهتر دیده شدن آنچه درتاریخ آنها اتفاق افتاده است آورده شده است

ما ازاین تاریخ چه می بینیم؟ بلی، واقعاً نفرین های موسی، بسیار وحشتناک است که آنها ازبین رفتند – و دقیقاً همانگونه که او آن هزاران سال پیش را نوشت قبل ازاین که همه اتفاق بیفتد

اما نفرین موسی به همین جا ختم نشد. ادامه داشت اینگونه است که موسی این نفرین ها را به پایان رساند

حالا حق انتخاب به دست شما است که کدامیک را انتخاب می کنید:برکت یا لعنت را.وقتی همه اینها اتفاق بیفتد وشما را در بین اقوام بیگانه ای که خداوند خدای تان شما را به آنجا رانده است این سخنان مرا بیاد بیاورید وبسوی خداوند خدای تان برگردید و شما و فرزندان تان احکامی را که امروز به شما می دهم از دل و جان بجا آورید.آنگاه خداوند خدای تان شما را از اسارت آزاد ساخته بر شما رحم می کند و شما را که در بین اقوام بیگانه پرگنده کرده است دوباره جمع میکند.حتی اگربه دور ترین نقطه دنیا هم باشید شما را دوباره یکجا می سازد.خداوند ، خدای تان ، شما را بار دیگربه سرزمینی که به اجداد تان تعلق داشت می آورد تا آنرا تصاحب کنید. شما را ازاجداد تان کامران می سازد و به تعداد شما می افزاید

تثنیه ۳۰: ۱-۵

یک سوال باز برای پرسیدن (دوباره) این است: آیا چنین اتفاقی افتاده است؟ برای دیدن ادامه تاریخ آنها اینجا را کلیک کنید

بستن تورات پیش بینی کرد

با این نعمت ها و لعنت ها ، ثورات نتیجه می گیرد.موسی اندکی پس ازاتمام آن می میرد. سپس بنی اسرائیل ، زیرجانشین موسی – جوشوا – وارد سرزمین شدند. همانطورکه درتاریخ بنی اسرائیل توضیح داده شده است، آنها درآنجا بدون پادشاه و بدون پایتخت زندگی می کردند تا اینکه سلطان بزرگ داوود یا داوود (یا داوود) به قدرت رسید. او بخش جدیدی ازعهد عتیق را آغازکرد که قرآن با آن به عنوان زبور تصدیق می شود. ما باید زابور را بفهمیم زیرا علائم آغازشده درتورات – که به ما دردرک انجیل کمک خواهد کرد. بعد می بینیم که چگونه قرآن و عیسی مسیح درباره داود و زبور صحبت می کنند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *