Skip to content

. کتاب مقدس چگونه ترجمه شده است؟

  • by

می دانیم که همه ی انسان ها کتاب مقدس را به  زبان اصلی آن، یعنی زبان های عبرانی و یونانی نمی خوانند. دلیلش نبود این کتاب ها نیست. کتاب مقدس به زبان عبری و یا یونانی پیدا می شود. تمام عالمان و دانشجویان الهیات این زبان ها را در دانشگاه ها فرا می گیرند تا کتاب مقدس را به زبان اصلی بخوانند. برای خواندن تورات به زبان اصلی، یعنی عبرانی، اینجا را کلیک کنید و برای خواندن انجیل به زبان اصلی، یعنی یونانی، این قسمت را کلیک کنید). عالمان روحانی بیشتر اوقات کتاب مقدس را به زبان اصلی مطالعه می کنند. ایمانداران دیگر نیز، اغلب کتاب مقدسی که به زبان  خودشان نوشته شده است را مطالعه نمی کنند. کتاب مقدسی که آنها در دست دارند، به زبانی که متوجه می شوند، ترجمه شده است. به خاطر همین کتاب مقدس به زبان اصلی به اندازه ی کتاب مقدس های ترجمه شده، یافت نمی شود. این بدان معنا نیست که “کتاب مقدس به زبان اصلی” گم شده  و یا تغییری درمضمون آن شده است. بعضی ها اینطوری فکرمی کنند. بهتر است قبل ازاین که حرفی بزنیم و نتیجه ای بگیریم، به روند ترجمه ی کتاب مقدس نگاهی بیاندازیم. این مقاله دراین باره نوشته شده است

در اینجا از اصطلاح “خدا” استفاده می شود تا نشان دهد چگونه می توانیم از یک زبان به زبان دیگر ترجمه یا ترجمه کنیم.

ترجمه و برگردانند

درکل ما باید اساس ترجمه کردن را درک کنیم. مترجم ها گاهی وقتی “اسم ها” را ترجمه می کنند، بجای معنی به صدای آن توجه می کنند. به این کار “نقل عين تلفظ کلمه يا عبارتى از زبانى به زبان ديگر و یا حرف به حرف نويسى” می گویند این اصطلاح “خدا” را نشان می دهد که چگونه می توانیم از یک زبان به زبان دیگر ترجمه کنیم

هَفتادگانی

اولین ترجمه ی کتاب مقدس درسال ۲۵۰ قبل ازمیلاد صورت گرفته است. کتاب عهد عتیق، اززبان عبرانی به زبان یونانی ترجمه شده است. این ترجمه ها هَفتادگانی نامیده می شوند و خیلی مهم و ارزشمند هستند.عهد جدید به زبان یونانی نوشته شده است؛ به خاطر همین  بسیاری از نقل و قول های عهد عتیق از هفتادگانی یونانی گرفته شده است

ترجمه معنایی و ترجمه حرف به حرف نویسی یا همان هفتادگانی

این روند ترجمه کتاب مقدس (al kitab) به زبان مدرن را نشان می دهد

عهد عتیق اصلی که به زبان عبری نوشته شده است، در قسمت ۱ قرار دارد؛ این عهد عتیق را می توان در نسخه های خطی سواحل دریای مرده و متنهای ماسورتیک پیدا کرد. هَفتادگانی اززبان عبرانی به زبان یونانی ترجمه شده است. عهد جدید به زبان یونانی نوشته شده است.نیز نشان می دهد که کتاب مقدس اصلی به زبان های معاصر و امروزی ترجمه شده است. می بینیم که کتاب مقدس هم از زبان یونانی و هم از زبان عبری به زبان معاصر ترجمه شده است. مترجمان درترجمه ی کتاب مقدس از دو روش ترجمه ی معنایی و ترجمه ی حرف به حرف نویسی استفاده کرده اند و یا بعضا از بین دو روش یکی را انتخاب کرده اند

هَفتادگانی به تمامی سوالاتی که راجع به تغییردادن مضمون کتاب مقدس است، جواب می دهد

هَفتادگانی تقریبا درسال ۲۵۰ قبل ازمیلاد ترجمه شده است. مضمون این متون ترجمه شده با متون اصلی عین هم هستند. این نشان می دهد که کتاب عهد عتیق که کم تا بعد از ۲۵۰ سال قبل ازمیلاد مسیح عوض نشده است. هفتادگانی صد ها سال توسط یهودیان، مسیحیان و حتی بت پرستان درخاورمیانه و دریای مدیترانه خوانده می شد. حتی امروزه نیزازآن درخاورمیانه استفاده می کنند. اگرمضمون عهد عتیق دچار تغییر شده بود، پس باید مضمون هفتدگانی هم تغییر می کرد. ولی می بینیم که آنها یکی اند

مثلا اگردرشهر اسکندریه مصر، کسی متن هفتادگانی را تغییر میداد، باید فرقی بین آن هفتادگانی و دیگرهفتادگانی ها درشهرهای مختلف وجود داشت؛ اما می بینیم که اینطور نیست همه آنها عین هم هستند. پس با توجه به این دلایل می توان نتیجه گرفت عهد عتیق هیچ تغییری نکرده است

جایگاه هفتادگانی درترجمه

هفتادگانی درترجمه های معاصر و مدرن نیز به کار برده شده است. امروزه مترجمان برای ترجمه کردن  قسمت های سخت و دشوارعهد عتیق ازهفتادگانی استفاده می کنند. ترجمه یونانی عهد عتیق خیلی واضح و روشن است. ترجمه بعضی از بخش ها ی زبان عبری کتاب مقدس که مترجمان در ترجمه ی آنها دچار مشکل می شوند، با استفاده ازهفتادگانی آسان می شود. مترجمان درتعجب اند که چگونه این هفتادگانی که در حدود ۲۲۵۰ سال قبل نوشته و برگردانده شده است، کار ترجمه را برای آنها آسان می کند

وقتی ما ترجمه ی معنایی و ترجمه ی حرف به حرف نویسی را درک کنیم، هفتادگانی به ما نشان خواهد داد که کلمه ی “مسیح” از کجا آمده است؛ زیرا که کلمه “مسیح” متعلق به عیسی است. اگر می خواهیم انجیل را بفهمیم باید این را قبول کنیم. در مقاله ی بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *