Skip to content

. نشانه عهد جدید

  • by

در مقاله قبلی که درمورد پیشگویی های ارمیای نبی بود خواندیم که، گناه یکی از دلایل و نشانه های تشنگی ماست. ما می دانیم که گناه چیست و از حس خجالتی که گناه به ما می دهد خبر داریم؛ اما با این وجود بازهم برای رفع تشنگی ما به سمت آن می رویم. همانطور که قبلا هم گفتیم، ارمیای نبی درسالهای آخرسلطنت پادشاهان اسرائیلی و در میان گناه ونافرمانی زندگی می کرد. بعد مدت کوتاهی، خداوند قوم خود را مجازات کرد

درزمان ارمیای نبی (تقربیا ۶۰۰سال قبل ازمیلاد)  حدود هزار سال از احکامی خداوند که توسط موسی به مردم داده شده بود، می گذشت؛ آنها دراین مدت احکام خداوند را زیر پا گذاشته بودند. حال می بایست مورد قضاوت قرار بگیرند. دین و شریعت هم خدا را نا امید  کرده بود، هم تمام انسان های خطاکار و تشنه را. اما ارمیای نبی که خبر مجازات گناهکاران  توسط خداوند را به این قوم رسانده بود، درمورد حادثه دیگری نیز که درآینده رخ خواهد داد، سخن گفته است. چه حادثه ای قرار است درآینده رخ بدهد؟

” خداوند می‌گوید: «زمانی می‌رسد که من پیمانی تازه با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا خواهم بست. آن مانند پیمانی نخواهد بود که با اجدادشان، وقتی دست آنها را گرفتم و ازمصر نجات دادم، بستم. هر چند من مثل یک شوهر با آنها رفتار کردم، آنها آن پیمان را نگاه نداشتند. پیمان تازه‌ای که با قوم اسرائیل می‌بندم چنین خواهد بود: شریعت خود را درضمیر آنها قرار می‌دهم و بر قلبشان خواهم نوشت. من خدای آنها و آنها قوم من خواهند بود. دیگر احتیاجی نیست كه آنان به همشهریان خود تعلیم دهند یا به یکدیگر بگویند: خدا را بشناس، زیرا همه از بزرگ تا كوچک مرا خواهند شناخت. درمقابل خطاهای آنها بخشنده خواهم بود و دیگر گناهان آنان را هرگز به یاد نخواهم آورد

ارمیا ۳۱:۳۱ـ۳۴

عهد و فرمان اول یعنی همان عهدی که به موسی داده شده بود، توسط بنی اسرائیل شکسته شد. این نافرمانی بد بود احکامی خداوند نبود. این احکام خیلی هم خوب بودند. مشکل اصلی خود احکام نبودند، مشکل لوحه های سنگی بود که روی آنها نوشته شده بودند. به خاطرهمین قوم خدا که تشنه بود نمی توانست آنها را به جای آورد. برای اینکه آنها از احکامی خداوند پیروی کنند، این احکام برروی قلب آنها هک شود نه روی لوحه های سنگی

حال بیایید ببینیم که چرا آنها نافرمانی می کردند؟ چون یهودی بودند؟ خیلی ازانسان ها به دلایل مختلف یهودیان را مقصر می دانند. اما ما دراینجا اول خودمان را بررسی خواهیم کرد. ما درروز محاکمه و قیامت، به خاطر گناهان خودمان محکوم و مجازات خواهیم شد و برای کارهای خوب خودمان پاداش خواهیم گرفت. درآن زمان به انسان های دیگر اصلا فکر نخواهیم کرد. به زندگی خودتان نگاهی بیاندازید. آیا احکامی خداوند را به جای می آورید؟ آیا قوانین خداوند را از صمیم قلب انجام می دهید؟ اگرمطمئن هستید که همه قوانین خداوند را به جای می آورید، مقاله “تعلیمات عیسی مسیح” را بخوانید و به کارهایتان دوباره نظری بیاندازید. شاید شما هم مثل قوم اسرائیلی که درزمان ارمیای نبی زندگی می کردند، توانایی و قدرت به جای آوردن احکام خداوند را ندارید؟ مقاله ای که راجع به مثالی از زندگی موسی” بود را به خاطر بسپارید. ما باید تمامی احکام خداوند را به جای بیاوریم نه فقط قسمتی ازآنرا

اگرمی بینید که فقط بعضی ازاحکام را به جای می آورید و به خاطر بعضی ازکارهایتان خجالت می کشید، جرات داشته باشید. خداوند درآیه ای که دربالا به آن اشاره کردیم، از وعده جدیدی سخن می گوید. ارمیای نبی درپیشگویی خود می گوید که این وعده درآینده اتفاق می افتد. این وعده خداوند با وعده های دیگر فرق خواهد داشت؛ این وعده قلب انسان ها را لمس خواهد کرد و برای به جا آوردن احکام به آنها قدرت خواهد بخشید

درنظرداشته باشید که این عهد و وعده جدید، برای یهودیان است. این را چگونه می توان فهمید؟ همانطورکه دیدیم، یهودیان گاهی درشرایط بسیاربد وگاهی در شرایط خوب زندگی می کردند. پیامبر بزرگ  دیگری درکتاب مقدس، اشعیای نبی، با پیشگویی های خود از سخنان ارمیای نبی حمایت می کند. همانطورکه در زیر می بینید، این دو پیامبر به فاصله ۱۵۰ سال ازهمدیگر زندگی می کردند و به همین دلیل همدیگر را نمی شناختند. با این وجود، پیشگویی های آنها مکمل یکدیگر هستند و دلیل آن این است که این نبوت ها از طرف خداست

اشعیای نبی همچنین درباره خادمی که درآینده قرار است بیاید، پیشگویی ها کرده است که قسمتی ازآنرا درزیرمی خوانیم

” قبل ازتولّدم، خداوند مرا انتخاب کرد و او مرا به عنوان بندهٔ خود مأمور ساخت که قومش را بازگردانم و اقوام پراکندهٔ اسرائیل را به وطن خودشان برسانم. خداوند به من چنین لطف کرده است. او سرچشمهٔ قدرت من است. خداوند به من می‌گوید:«ای بندهٔ من، برایت وظیفهٔ بزرگتری دارم. تو نه فقط عظمت قوم اسرائیل-‌آنها که زنده‌اند- را برمی‌گردانی، بلکه من تو را نور تمام ملّتهای جهان خواهم ساخت، تا اینکه تمام دنیا نجات یابد 

کتاب اشعیای نبی، ۶-۵: ۴۹

به عبارت دیگر، خادمی که درآینده نجات و رستگاری را از نزد خدا برای یهودیان خواهد آورد، به وسیله آن تمام غیریهودیان را نیز نجات می دهد. خوب حال، این سوال پیش می آید، این خادم کیست؟ او چگونه از پس این مسئولیت بر خواهد آمد؟ عهد و وعده جدید چگونه برقلب ما هک خواهد شد؟  بیایید با هم به بررسی دیگر پیشگویی های کلام خداوند بپردازیم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *