Skip to content

. صلاحیت عیسی مسیح برطبیعت

  • by

سوره الذاریات در مورد رفتن موسی نزد فرعون می گوید

و [نيز] در [ماجراى] موسى چون او را با حجتى آشكار به سوى فرعون گسيل داشتيم”  

سوره الذاریات، آیه ۳۸

موسی قدرت معجزه خود را بر نیروهای طبیعت نشان داد. به عنوان مثال، موسی دریای سرخ را به دو قسمت تقسیم کرد. هر کسی که ادعای پیامبری می کرد، باید برای اثبات ادعای خویش، از قدرت و صلاحیتش استفاده می کرد. سوره الشعراء دراین باره با جزئیات می گوید

“قوم نوح پيامبران را تكذيب كردند؛ چون برادرشان نوح به آنان گفت آيا پروا نداريد. من براى شما فرستاده‏ اى درخوراعتمادم “

سوره الشعراء، آیه ۱۰۵ تا ۱۰۷

“عاديان پيامبران [خدا] را تكذيب كردند. آنگاه كه برادرشان هود به آنان گفت آيا پروا نداريد. من براى شما فرستاده‏ اى درخوراعتمادم.ازخدا پروا كنيد و فرمانم ببريد     

” قوم لوط فرستادگان را تكذيب كردند. آنگاه برادرشان لوط به آنان گفت آيا پروا نداريد؟ من براى شما فرستاده‏ اى در خوراعتمادم. از خدا پروا داريد و فرمانم ببريد 

سوره الشعراء،  آیه ۱۶۰ تا ۱۶۳

“اصحاب ايكه فرستادگان را تكذيب كردند. آنگاه كه شعيب به آنان گفت آيا پروا نداريد. من براى شما فرستاده‏ اى درخوراعتمادم. ازخدا پروا داريد و فرمانم ببريد         

سوره الشعراء،   آیه ۱۷۶ تا ۱۷۹

همه این پیامبران با مخالفت روبرو شده اند و باید ثابت می کردند که آنها پیامبران موثق هستند. عیسی مسیح نیز اینکار را کرد

“در یكی از آن روزها عیسی با شاگردان خود سوار کشتی شد و به آنان فرمود: «به طرف دیگر بحیره برویم.» آنها به راه افتادند و وقتی کشتی در حركت بود عیسی به خواب رفت. دراین وقت طوفان سختی دردربحیره پدید آمد. آب، کشتی را پر می‌ساخت و آنان درخطر بزرگی افتاده بودند. پیش او رفتند و بیدارش كرده گفتند: «ای استاد، ای استاد، چیزی نمانده كه ما از بین برویم.» او از خواب برخاست و با تندی به باد و آبهای طوفانی فرمان سكوت داد. طوفان فرو نشست و همه‌جا آرام شد. ازآنان پرسید: «ایمان تان کجاست؟» آنان با حالت ترس و تعجّب به یکدیگر می‌گفتند: «این مرد كیست كه به باد و آب فرمان می‌دهد و آنها از او اطاعت می‌کنند؟

انجیل لوقا، ۲۵-۲۲: ۸

”  بعد ازاین عیسی به طرف دیگر بحیره جلیل كه همان بحیره تبریه است، رفت و عدّهٔ زیادی كه معجزات او را در شفا دادن به بیماران دیده بودند، به دنبال او رفتند. آنگاه عیسی به بالای کوهی رفت و با شاگردان خود درآنجا نشست. روزهای عید فصح یهودیان نزدیک بود. وقتی عیسی به چهارطرف دیده عدّهٔ زیادی را دید كه به طرف او می‌آیند، از فیلیپُس پرسید: «از کجا نان بخریم تا اینها بخورند؟» عیسی این را از روی امتحان به او گفت، زیرا خود او می‌دانست چه خواهد کرد. فیلیپُس پاسخ داد: «دوصد سکّهٔ نقره نان هم کافی نیست كه هر یک از آنها کمی بخورد.» یکی از شاگردانش به نام اندریاس كه برادر شمعون پطرس بود، به او گفت: «پسری دراینجا هست كه پنج نان جو و دو ماهی دارد، ولی آن برای این عدّه چه می‌شود؟» عیسی گفت: «مردم را بنشانید.» درآنجا سبزه بسیار بود، پس مردم كه درحدود پنج هزار مرد بودند، نشستند. آنگاه عیسی نانها را برداشته، خدا را شكر كرد و درمیان مردم، كه بر روی زمین نشسته بودند تقسیم نمود. ماهیان را نیز همین‌ طور؛ هرقدر خواستند تقسیم كرد. وقتی همه سیر شدند، به شاگردان گفت: «توته های نان را جمع کنید تا چیزی تلف نشود.» پس شاگردان آنها را جمع كردند و دوازده سبد ازتوته های باقی ماندهٔ آن پنج نان جو پُر نمودند. وقتی مردم این معجزهٔ عیسی را دیدند گفتند: «درحقیقت این همان پیامبر وعده شده است كه می‌بایست به جهان بیاید.» پس چون عیسی متوجّه شد كه آنها می‌خواهند او را بزور برده پادشاه سازند، از آنها جدا شد و تنها به کوهستان رفت 

انجیل یوحنا ۱۵-۱: ۶

عیسی مسیح ۵۰۰۰ نفر را با پنج نان و دو ماهی سیر کرد و وقتی توته های باقی مانده را جمع کردند، هنوز ۱۲ سبد غذا وجود داشت. مردمی که این حادثه را دیدند، دانستند که عیسی است. آنها با خود فکر کردند: آیا این همان شخصی است که در تورات، موسی ازآمدن او حرف می زد؟  ما می دانیم که عیسی مسیح بود، زیرا تورات درباره او چنین فرمود

“من ازبین آنها نبی ای مانند توبرای شان می فرستم. اوسخنگوی من به او یاد می دهم که برای مردم چه بگوید.کسی که به پیام آن پیغمبر که از جانب من می باشد گوش ندهد جزا می بیند

تثنیه ۱۹-۱۸: ۱۸

 ویژگی برتراین  شخص این است که خداوند سخنان خود را در دهان او قرار خواهد داد. چگونه سخنان خدا با سخنان انسان متفاوت است؟ پاسخ این سوال را در سوره نحل می یابیم

“ما وقتى چيزى را اراده كنيم، همين قدر به آن مي‏ گوييم باش بی ‏درنگ موجود می ‏شود”  

سوره النحل، آیه ۴۰

“چون به چیزی اراده فرمايد كارش اين بس كه مى‏ گويد باش پس [بى ‏درنگ] موجود می ‏شود”

 سوره یس، آیه ۸۲

“او همان كسى است كه زنده مى ‏كند و مى‏ ميراند و چون به كارى حكم كند، همين قدر به آن مى‏ گويد باش، بى ‏درنگ موجود مى ‏شود” 

سوره غافر، آیه ۶۸

عیسی مسیح با سخنانش، مریض ها را شفا می داد و شیاطین و ارواح پلید را از بدن انسان ها بیرون می راند و اکنون دیدیم که با سخنش طوفان و دریا آرام گرفتند. عیسی سخنی گفت و نان ها برکت یافته زیاد شدند.  تورات و قرآن این را توضیح می دهند: کلام و سخن عیسی مسیح قدرت زیاد و بزرگی داشت. او مسیح بود

قلبی که درک می کند

اما شاگردان عیسی این را درک نمی کردند. آنها به معجزه نان و ماهی توجه نکردند. ما این را می دانیم، زیرا کتاب مقدس می گوید: بعد از اینکه  ۵۰۰۰ نفر نان خوردند

” بعد ازاین كار، عیسی فوراً شاگردان خود را سوار کشتی كرد تا پیش ازاو به بیتسیدا در آن طرف بحیره بروند تا خودش مردم را مرخّص كند. پس از آنكه عیسی با مردم خداحافظی کرد، برای دعا به بالای کوهی رفت. وقتی شب شد، کشتی به وسط بحیره رسید و عیسی درساحل تنها بود. بین ساعت سه و شش صبح بود كه دید شاگردانش گرفتار باد مخالف شده و با زحمت زیاد پارو می‌زنند. پس قدم زنان در روی آب به طرف آنها رفت و می‌‌خواست از كنار آنها تیر شود. وقتی شاگردان او را دیدند كه روی آب راه می‌رود، خیال كردند كه یک سایه است و فریاد می‌زدند، چون همه او را دیده و ترسیده بودند. امّا عیسی فوراً صحبت کرده فرمود: «جرأت داشته باشید، من هستم نترسید!»  بعد سوار کشتی شد و باد ایستاد و آنها بی‌اندازه تعجّب كردند. ذهن آنها كُند شده بود و از موضوع نانها هم چیزی نفهمیده بودند. آنها ازبحیره گذشتند و به سرزمین جِنیسارت رسیده و درآنجا توقف کردند. وقتی از کشتی بیرون آمدند، مردم فوراً عیسی را شناختند و با عجله به تمام آن حدود رفتند و مریضان را بر روی بستر هایشان به جایی که می‌شنیدند عیسی بود، بردند.به هر شهر و ده و مزرعه‌ای كه عیسی می‌رفت، مردم بیماران خود را به آنجا می‌بردند و در سر راه او می‌گذاشتند و از او التماس می‌کردند كه به بیماران اجازه دهد، دامن لباس او را لمس كنند و هرکس كه لمس می‌کرد، شفا می‌یافت  

انجیل مرقس  ۵۶-۴۵: ۶

به خاطر همین هم کار و وظیفه یحیی نبی یا همان یحیی تعمید دهنده خیلی مهم و ارزشمند است. وی ازمردم خواست که به جای مخفی کردن گناهان شان، آنها را به خداوند اعتراف کرده و توبه کنند. شاگردان عیسی مسیح مجبور بودند كه گناهان خود را در توبه اعتراف كنند، پس ما نیز به توبه احتیاج داریم! خیلی خوب می شود، اگرحالا با سخنان داوود نبی درمزامیر، دعا کنید. خدا ازافکار ما اطلاع دارد

ای خدا مطابق رحمت خود به من رحم فرما و مطابق شفقت بی پایانت گناهانم را محو ساز.مرا از شرارت کاملا شست و شو ده و از گناهم مرا پاک کن.من به نافرمانی خود اعتراف می کنم و گناهم همیشه درنظرمن است.به تو و به تو تنها گناه ورزیده و درنظر تو این بدی را کرده ام.پس کلام تو درمورد من راست و داوری تو علیه من عادلانه است

مزامیر ۴-۱: ۵۱

“ای خدا، دل پاک درمن بیافرین و روح راستی را درباطنم تازه گردان. مرا از حضور خود مران و روح پاکت را از من مگیر. شادی نجات را به من بازده و روح مایل و مطیع را درمن ایجاد کن 

مزامیر  ۱۲-۱۰: ۵۱

برای شما دعا می کنم. از شما خواهش می کنم که شما هم دعا کنید. دعا کنیم تا قلب هایمان نرم شود. دعا کنیم تا قلب هایمان پاک شود. دعا کنیم تا بتوانیم سخنان پیامبران را در انجیل درک کنیم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *