Skip to content

آیا فرشتگانی طرف چپ وراست ما، درقیامت به ما کمک خواهند کرد؟

  • by

 

سوره الحاقة درمورد صوری حرف می زند که درروز قیامت به صدا درخواهد آمد

“پس آنگاه كه در صور يك بار دميده شود و زمين و كوه ‏ها از جاى خود برداشته شوند و هر دوى آنها با يك تكان ريز ريز گردند، پس آن روز است كه واقعه [آنچنانى] وقوع يابد و آسمان ازهم بشكافد و درآن روز است كه آن ازهم گسسته باشد و فرشتگان در اطراف [آسمان]اند و عرش پروردگارت را آن روز هشت [فرشته ] بر سر خود بر مى دارند. در آن روز شما [به پيشگاه خدا] عرضه مى ‏شويد [و] پوشيده‏ اى از شما پوشيده نمى‏ ماند

سوره الحاقة، آیه ۱۳ تا ۱۸

سوره ق نیز روزی را که شیپور خدا به صدا در خواهد آمد را توصیف می کند؛ درآن روز، فرشتگان نگهبانی که درسمت چپ و راست ما قراردارند، تمامی کارهای ما را فاش خواهند کرد

“و ما انسان را آفريده‏ ايم و مى‏ دانيم كه نفس اوچه وسوسه‏ اى به او مى ‏كند و ما از شاهرگ [او] به اونزديكتريم. آنگاه كه دو [فرشته] دريافت‏ كننده از راست و از چپ مراقب نشسته‏ اند. [آدمى] هيچ سخنى را به لفظ درنمى ‏آورد، مگراينكه مراقبى آماده نزد او [آن را ضبط مى ‏كند] و سكرات مرگ به راستى در رسيد اين همان است كه ازآن مى‏ گريختى و درصور دميده شود اين است روز تهديد [من] و هركسى مى ‏آيد [در حالى كه] با او سوق ‏دهنده و گواهى ‏دهنده‏ اى است. [به او مى‏ گويند] واقعا كه از اين [حال] سخت در غفلت بودى و[لى] ما پرده‏ ات را [از جلوى چشمانت] برداشتيم و ديده‏ ات امروز تيز است و [فرشته] همنشين او مى‏ گويد اين است آنچه پيش من آماده است [و ثبت كرده‏ ام]

سوره ق، آیه ۱۶ تا ۲۳

آیه ۲۰ به ما می گوید که “درصور دمیده می شود”. این اتفاق کی رخ خواهد داد؟ درانجیل می خوانیم که وقتی عیسی مسیح درمورد آمدن دوباره اش به شاگردانش می گفت، به این موضوع اشاره کرده بود

“شیپور بزرگ به صدا خواهد آمد و او فرشتگان خود را می‌فرستد تا برگزیدگان خدا را از چهار گوشهٔ جهان و از کرانه‌های فلک جمع كنند

انجیل متی،  ۲۴:۳۱

بعد ازاین چه اتفاقی خواهد افتاد؟ سوره ق می گوید فرشته هایی درسمت راست و چپ ما وجود دارند که اعمال ما را ثبت می کنند. ازآنجا که خدا نیز به ما نزدیکتر است، انجیل به ما می گوید که تمامی اعمال ما نوشته می شوند. این درکتاب مکاشفه بیان شده است. مکاشفه توسط یوحنا نوشته شده است و این کتاب آخرین کتاب عهد جدید است. به آیاتی ازاین کتاب توجه کنید

“آنگاه تخت سفید بزرگی را دیدم كه شخصی برآن نشسته بود. آسمان و زمین از حضوراو گریخت و دیگراثری ازآنها نبود و مردگان را دیدم كه همه از بزرگ و كوچک درمقابل تخت ایستاده بودند و كتابها باز می‌شد. دراین وقت كتاب دیگری كه همان دفتر حیات است گشوده شد. مردگان برطبق آنچه در كتابها نوشته شده بود یعنی مطابق کارهای خود، داوری شدند. دریا، مردگان خود را تحویل داد و مرگ و دنیای مردگان نیز مردگانی را كه درخود نگاه داشته بودند، پس دادند. آنها ازروی کارهایشان داوری شدند. آنگاه مرگ و دنیای مردگان به دریاچهٔ آتش افكنده شد. (این دریاچهٔ آتش، مرگ دوم است.)و هرکس كه نامش دردفتر حیات نوشته نشده بود، به درون آن افكنده شد

مکاشفه ۱۵-۱۱: ۲۰

همه به خاطر تمامی کارهایی که انجام داده اند، محاکمه خواند شد. به خاطرهمین، ما به فرشتگان درسمت راست و چپ ما بعد ازنماز سلام می کنیم و امیدواریم که این کارما فایده ای داشته باشد

کتاب زندگی

باید توجه داشته باشید که کتاب دیگری به نام “کتاب زندگی” نیز وجود دارد. این کتاب با کتاب هایی که درآن کارهای خوب و بد ما ثبت شده است، متفاوت است. نوشته شده است که :”کسی که نامش درکتاب زندگی نوشته نشده است، به دریاچه آتش پرتاب خواهد شد.” (نام دیگر جهنم). فرشته ای که درسمت راست است، کارهای خوب ما را می نویسد و فرشته ای که درسمت چپ است، کارهای بد ما را. حتی اگر لیست کارهای خوب ما بیشترازلیست کارهای بد ما باشد، اگر نام ما درکتاب زندگی نباشد، به جهنم خواهیم رفت. این “کتاب زندگی” چیست و چگونه می توان نام خود مان را درآن نوشت؟

کتاب تورات و کتاب قرآن، هر دو، به گناه حضرت آدم اشاره کرده اند؛ خداوند آدم و حوا را به سبب نافرمانی، از بهشت بیرون کرد و آنها را فانی ساخت. این مجازات فقط برای آدم نبود، بلکه تمامی نسل او، من و شما نیز، به این جزای الهی محکوم شدیم. به همین دلیل، ما نیز مانند او فانی هستیم. عیسی مسیح برای ساخت این زندگی فانی به این دنیا آمد تا نام ما دوباره درکتاب زندگی نوشته شود. انجیل چنین می گوید

“یقین بدانید، هرکه سخنان مرا بشنود و به فرستندهٔ من ایمان آورد، حیات جاودانی دارد وهرگز محكوم نخواهد شد، بلكه ازمرگ گذشته و به حیات رسیده است

انجیل یوحنا ۵:۲۴

اینکه حضرت ابراهیم چه دیدگاهی نسبت به این موهبت زندگی داشت واینکه چرا عیسی مسیح می تواند به ما زندگی ببخشد، مطالبی هستند که ما دراینجا با جزئیات بیشتری درباره آنها توضیح داده ایم. سوره ق به ما هشدار می دهد که

“[به آن دو فرشته خطاب مى ‏شود] هركافرسرسختى را در جهنم فروافكنيد

سوره ق، آیه  ۲۴

بنابراین، اگرزندگی ابدی به ما پیشنهاد می شود، چرا باید ازاین بی خبر باشیم؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *