Skip to content

. کماندار

  • by

کماندارچهارمین صورت فلکی زودیاک است و نشانه یک کماندار سوار بر اسپ است.در فال امروز اگر بین ۲ قوس تا ۳۰ قوس به دنیا آمدید، یک کماندارهستید. بنابراین دراین طالع بینی مدرن از زودیاک ، شما برای یافتن عشق ، موفقیت ، سلامتی و کسب بینش درمورد شخصیت خود، ازتوصیه های این مطلب پیروی می کنید

ما آیا طالع بینی از ابتدا به این صورت بود؟

اساس صورت فلکی کماندار

کماندار صورت فلکی ای است که تصویر یک کماندار سوار بر اسپ را تشکیل می دهد که اغلب به صورت یک قنطورس (موجودی با بالا تنه ی انسان و پایین تنه ی اسپ) نشان داده می شود. دراینجا ستارگانی که کماندار را تشکیل می دهند مشاهده میکنید. آیا می توانید چیزی شبیه به قنطورس ، اسپ یا کماندار را در این عکس ستاره ها ببینید؟

دراینجا نشانه های زودیاک درمعبد دندرا مصرکه با بیش از ۲۰۰۰سال قدمت دارد که تصویرکمانداردراین تصویر با دایره ای به رنگ سرخ مشخص شده است

این تصویری جغرافیایی ازعلامت های زودیاک  کمانداررا نشان میدهد. همانطورکه درنیمکره جنوبی دیده می شودکه حتی اگر ستاره های تشکیل دهنده کماندار را با خطوط متصل کنند، هنوزهم نمی توان کمانداررا دراین صورت فلکی دید

همانطورکه درمورد صورت  فلکی های قبلی مشاهده کردید، تصویر کماندار در درون صورت فلکی ستاره ها مشخص نیست. بلکه ایده کماندار سوارابتدا از چیزی غیرازستاره ها بود. اولین ستاره شناسان این ایده را روی ستاره ها  قرار دادند تا علامت تکراری باشد. درزیر یک تصویرمعمولی ازکماندار دیده می شود. وقتی میتوانیم معنای کمانداررا درک کنیم که آنرا با صورت فلکی های اطرافش بررسی کنیم

تصویر صورت فلکی کماندار

داستان اصلی زودیاک ها

زودیاک ها دراصل برای راهنمایی شما برای تصمیمات روزانه ، سلامتی ، عشق و ثروت نبوده اند. درواقع طرحی از طرف خداوند بوده اند تا ما را درراه راست راهنمایی کند. طالع بینی دراصل مطالعه ودانش این داستان درستاره ها بوده است

این داستان با خوشه ی دوشیزه آغاز شد. با ماه میزان ادامه یافت و به ما یادآوری کرد که وزن اعمال ما بسیارسبک است. کژدم مبارزه فوق العاده ای را بین فرزند دوشیزه (مسیح) وکژدم (شیطان)  نشان داد که نبرد برای حق حاکمیت هستند

داستان نشانه ی کماندار

کماندارپیش بینی میکند که چگونه این مبارزه تمام شود. ما زمانی این موضوع را درک میکنیم که کمانداررا با صورت فلکی های دیگری که آنرا احاطه کردند بررسی کنیم

صورت فلکی کماندار که کژدم را شکست میدهد

نیزه کمانداربه طورمستقیم کژدم را نشانه گرفته است. این نشان می دهد که کمانداردشمن مرگباروهمیشگی خود را ازبین میبرد.این مفهوم کمانداردرزودیاک باستانی بوده است. تمامی صورت فلکی های زودیاک با یکدیگر،همچنین پیروزی کمانداررا برکژدم نشان می دهند

عکس دیگری از کماندار که نیزه اش مستقیم کژدم را نشانه گرفته است

داستان نوشته شده کماندار

کتاب مقدس و صورت فلکی کماندار پیروزی عیسی مسیح را بردشمنش پیش بینی کرده اند

سپس دیدم که آسمان گشوده شد. اسپ سفیدی در آنجا بود که نام سوارش “ امین و حق” بود. او با عدالت داوری و جنگ می کند.چشمانش مانند شعله های آتش بود و براو نوشته بود که هیچ کس جز خودش نمی توانست آن را بفهمد.اولباسی آغشته به خون بر تن داشت و کلام خدا نام داشت. لشکریان آسمان که سوار براسپ های سفید و ملبس به لباس های کتان نفیس و سفید و پاکیزه بودند به دنبال او می رفتند. ازدهانش شمشیر تیزی بیرون آمد تا با آن ملتها را بزند. او با عصای آهنین برآنها حکمرانی خواهد نمود و شراب خشم و غضب خدای توانا را درچرخشت خواهد فشرد.بر لباس و ران اوعنوان شاه شاهان و خداوند خداوندان مرقوم شده بود

آنگاه فرشته ای را درآفتاب ایستاده دیدم که با صدای بلند به همه پرندگانی که درمیان آسمان به حال پرواز بودند می گفت:بیائید و برای جشن بزرگ خدا جمع شوید.و گوشت پادشاهان و فرماندهان وجنگ آوران، گوشت اسپان و سواران آنها، وگوشت همه آدمیان ازبرده تا آزاد، وازبزرگ تا کوچک را بخورید

۱۹ آنگاه آن حیوان وحشی و پادشاهان زمین و لشکریان آنها را دیدم که جمع شده اند تا با اسپ سوار و لشکریانش جنگ کنند. حیوان وحشی و نبی دروغین که در حضوراو معجزات بسیار کرده بود، هردو گرفتار شدند. نبی دروغین با معجزات خود کسانی را که علامت حیوان وحشی را بر خود داشتند و پیکره او را عبادت کرده بودند فریفته بود.هر دوی آنها زنده به داخل بحیره آتش و شعله های گوگردی آن انداخته شدند. لشکریان آنها با شمشیری که ازدهان اسپ سوار بیرون آمد به قتل رسیدند و همه پرندگان از گوشت آنها سیر شدند

مکاشفه ۱۹: ۱۱ – ۲۱

 سرنوشت شیطان

سپس، فرشته ای را دیدم که ازآسمان پایین آمد. او کلید چاه بی انتها را همراه می آورد و زنجیری محکم دردست داشت. او اژدها را گرفت و به زنجیر کشید و برای مدت هزار سال به چاه بی انتها افکند. سپس درچاه را بست وآنرا قفل کرد، تا درآن هزار سال نتواند هیچ قومی را فریب دهد. پس از گذشت این مدت، اژدها برای چند لحظه آزاد گشته. اژدها همان مار است که اهریمن و شیطان نیز نامیده میشود

مکاشفه ۲۰: ۱-۳

پس از پایان آن هزارسال، شیطان اززندان آزاد خواهد شد.او بیرون خواهد رفت تا قوم های جهان ،یعنی جوج و ماجوج را فریب دهد و برای جنگ متحد سازد. آنان سپاه عظیمی را تشکیل خواهند داد که تعدادشان همچون ماسه های ساحل دریا بی شمار خواهد بود. ایشان دردشت وسیعی، خلق خدا و شهر محبوب اورشلیم را ازهر سو محاصره خواهند کرد. اما آتش ازآسمان، واز سوی خدا خواهد بارید و همه را خواهد سوزاند. سپس شیطان که آن ها را فریب داده بود، به دریاچه ی آتش افکنده خواهد شد. دریاچه ی آتش همان جاییست که با گوگرد میسوزد و آن جاندار خبیث و پیامبردروغین او شبانه روز تا به ابد درآنجاعذاب میکشند

مکاشفه ۲۰: ۷-۱۰

اولین دسته نشانه های زودیاک

دوشیزه، ماه میزان، کژدم و کماندار دسته اول این نشانه های آسمانی را تشکیل میدهند که تمرکزشان برروی ظهورحاکم برحق ومخالفان اوست. دوشیزه تولد او را اززنی باکره پیش بینی کرده بود. ماه میزان این موضوع را که باید بهایی برای اعمال ما پرداخته شود را پیش بینی کرد. کژدم پیش بینی کرد که این بها مرگ است. کماندار پیروزی این حاکم را پیش بینی میکند

این نشانه ای برای تمام انسان هاست. نشانه ی کماندارتنها برای کسانی نیست که بین ۲ قوس و ۳۰ قوس به دنیا آمدند. این نشانه برای این داده شده که ما بدانیم که درنهایت دشمن شکست میخورد.عیسی مسیح با تولد ثابت کرد که پیش بینی دوشیزه، ترازو و کژدم را برآورده کرد. تحقق کمانداردرانتظارظهورآمدن او است. اما ازآنجا که سه علامت اول این واحد برآورده شده است، این نشان دهنده این است که پیش بینی صورت فلکی کماندارنیزدرست خواهد بود

طالع نشانه ی کماندار شما

همچنین نوشته های پیامبران برای نشان دادن زمان های به خصوص بوده اند

اما هیچ کس نمیداند که چه روزی و چه ساعتی دنیا به پایان خواهد رسید، حتی فرشتگان هم نمیدانند، فرزند خدا نیزازآن بیخبراست. فقط پدرم خدا آن را میداند

پس شما نیزبرای آمدن ناگهانی من همیشه آماده باشید تا غافلگیر نشوید

متی ۲۴: ۳۶و۴۴

پیامبربه ما میگوید که هیچکس اززمان ظهور مسیح جز خدا خبرندارد، اما نشانه هایی هستند که میگویند زمان ظهوراو نزدیک است

کمانداربه ما می گوید قبل ازساعت بازگشت مسیح وشکست کامل شیطان با سرگردانی های زیادی روبروخواهید شد. درحقیقت، اگرهرروزبا تجدید ذهن خود تغییر شکل ندهید، با معیارهای این جهان مطابقت خواهید داشت – و آن زمان به طورغیر منتظره ای به شما ضربه می زند و هنگام آشکار شدن با او سازگار نخواهید بود. اگر نمی خواهید همه عواقب وحشتناک برای تان درآن وقت اتفاق بیفتد، باید تصمیم آگاهانه بگیرید تا آماده شوید. تصمیم بگیرید که آیا میخواهید شایعات و دسیسه های افراد مشهور و سریال های تلویزیونی باشید؟ اگر چنین است، به احتمال زیاد ویژگی هایی مانند بردگی ذهن شما، ازبین رفتن روابط نزدیک اتفاق می افتد و مطمئناً زمان بازگشت او را به همراه بیشتر افراد ازدست می دهید

شخصیت شما دارای نقاط قوت و ضعف است ، اما دشمنی که می خواهد شما را پریشان کند ، به دلیل ویژگی های ضعیف شما به شما حمله می کند و ازآنها سو استفاده میکنند. شایعات،بیکاری،حرص و یا صرفاً هدردادن وقت خود را در شبکه های اجتماعی ، ازاین وسوسه هایی هستند که شما درآن قرارخواهید گرفت. بنابراین برای کمک و راهنمایی دعا کنید تا بتوانید مسیرمستقیم و باریک را طی کنید و برای آن زمان آماده باشید. به دنبال چند نفردیگری بگردید که آنها نیز نمی خواهند آن زمان را از دست بدهند و باهم می توانید روزانه به یکدیگر کمک کنید

ادامه داستان نشانه های زودیاک

درادامه به بررسی قوچ می پردازیم، یا با دوشیزه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *