Skip to content

. نشانه ی زودیاک بزکوهی

  • by

اگر در تاریخ ۱ جدی تا ۱ دلو به دنیا آمده اید، نشانه ی زودیاک شما بزکوهی است.فال امروز شما را به سمت ثروت و برکت ،که با توجه به تاریخ تولد شما در رابطه با دوازده علامت زودیاک تعیین شده است ، هدایت می کند و به شما اطلاعات بیشتری درمورد خصوصیات تان میدهد.  ستاره شناسی مدرن با استفاده از طالع بینی ما را به سوی عشق واقعی (فال عشق) یا تصمیم گیری درمورد موفقیت و موفقیت درروابط ، سلامتی و ثروت راهنمایی می کند

این صورت فلکی تصویر یک بزکوهی را با پایین تنه ی ماهی نشان میدهد. اما این بز- ماهی ازکجا آمده است؟

بزکوهی پنجمین نشانه ی زودیاک از دوازده تای آنهاست. ما درچهار فصل اول درباره کسی که باعث تبرعه ما ازگناهان ما میشود وکشمکش او با دشمنش صحبت کردیم

مبحث(بحث) بعدی با بزکوهی شروع میشود و درباره ی تاثیرآن بربشریت صحبت میکنیم. دراین بخش ما به سرانجامی که درانتظارما است ونعمت هایی که خدا به ما داده است را بررسی میکنیم

این بخش با بزکوهی آغازمیشود وبا قوچ پایان میابد. دونشانه ی میانی آبریز وماهی هستند  

این نشانه ی زودیاک برای راهنمایی همه است، بنابراین حتی اگر در تاریخ ۱ دی تا ۱ بهمن به دنیا نیآمده اید، باز هم این داستان ارزش دانستن و یادگیری دارد.

صورت فلکی بزکوهی درستاره شناسی

بز کوهی یک صورت فلکی است که تصویریک بزرا با دم ماهی تشکیل می دهد. دراینجا ستاره های تشکیل دهنده این صورت فلکی به وسیله خطوط متصل شده اند.آیا می توانید چیزی شبیه ماهی یا بزرا دراین تصویر ببینید؟ من نمی توانم ،چگونه می تواند کسی یک بز- ماهی  را دراین ستاره ها تصور کند؟

صورت فلکی بز کوهی

بزوماهی ازنظرماهیت با هم هیچ ارتباطی ندارند. اما این نشانه تا آنجا که درتاریخ بشرمی دانیم برمی گردد. دراینجا تصویری از زودیاک ها را در معبد دندرا مصر میبینیم که بیش از ۲۰۰۰سال قدمت دارد و تصویرآن دو( بز- ماهی )با دایره سرخ مشخص شده است

بز و ماهی

تصویراین صورت فلکی یک بز را نشان می دهد  که سرخود را خم کرده است ، درحالی که پای راست آن درزیر بدنش جمع شده است و به نظرمی رسد که او قادربه استفاده ازدست چپ خود نیست. بز در حال مرگ است. اما دم ماهی نرم ، خمیده و پرازنشاط وحیات است

بز در حال مرگ است اما دم ماهی تازه و زنده است

از آغاز تاریخ بشریت، بز ( گوسفند) موجوداتی بودند که برای خدا قربانی می کردند. تورات به ما می گوید که حضرت هابیل ، پسرآدم و حوا، از گله  خود گوسفند قربانی می کرد. خدا قربانی های او را پذیرفت اما قربانی های قابیل را قبول نکرد. حضرت ابراهیم یک قوچ (بزیا گوسفند نر) را به جای پسرش عرضه کرد و خداوند آن را پذیرفت. خداوند به حضرت هارون ، برادرموسی پیامبر دستور داد که هر ساله دو بز قربانی کند. یکی قربانی شد دیگری آزاد شد. اینها همه نشانه هایی بود تا به ما بیاموزد که برای نجات ما وکارهای خوب ما در کفه ی ترازو الهی، به یک قربانی برای زندگی نیاز است. پیامبرعیسی مسیح فداکارانه و داوطلبانه برروی صلیب قربانی شد و این کار را برای ما انجام داد

زانو زدن بزکوهی و تسلیم او برای مرگ این موضوع را پیش بینی کرده بود وعیسی مسیح تحقیق این پیش بینی است

دم ماهی


اما مفهوم دم ماهی دراین نشانه چیست؟ برای این منظور به بررسی کوتاهی ازیک رسم دیگر می پردازیم. جشن سال نو چینی در جدی / دلو برگزار می شود که سنتی است به هزاران سال قبل برمی گردد. این جشنواره با تزییناتی که چینی ها بر آنها آویزان می کنند جشن گرفتته میشود. دراینجا چند تصویرازاین  تزیینات را می بینیم

همانطورکه مشاهده کردیم که روی تمام این تزیینات تصویرماهی می باشد، زیرا از زمان های بسیار قدیم ، ماهی ها نمادهای زندگی و فراوانی بودند

به همین ترتیب، درزمان باستان ، ماهی نمایانگر انبوه انسانهای زنده بوده که برای زندگی هریک ازآنها قربانی تقدیم شده بوده

عیسی مسیح برای به تصویر کشیدن کسانی که برایشان قربانی شد ازماهی استفاده میکرد

و نیز پادشاهی آسمانی مانند توری است که ماهیگیری آن را دربحرانداخت و ازانواع ماهی های مختلف گرفت.وقتی که توری ازماهی پرشد ماهیگیران آن را به ساحل کشیدند و آن وقت نشسته ماهی های خوب را در سبد جمع کردند و ماهی های بی مصرف را دور ریختند

متی ۱۳: ۴۷-۴۸

:وقتی عیسی مسیح  فعالیت آینده وکارشاگردان خود را توضیح داد، فرمود

وقتی عیسی درلب بحیره جلیل قدم میزد دوبرادریعنی شمعون ملقب به پطرس وبرادرش اندریاس را دید که توربه دریا می انداختند زیرا آنها ماهیگربودند.عیسی ایشان را خوانده، گفت: به دنبال من بیایید تا شما را صیاد مردم بسازم

متی ۴: ۱۸-۱۹

درهردو موضوع منظورازماهی گروهی ازمردم هست که سعادت رفتن به بهشت را به دست میاورند

طالع صورت فلکی بزکوهی

نوشته ها وسخنان پیامبران نیززمان های مهم را برای ما مشخص کرده اند

وقتی ساعت معین فرا رسید، عیسی با رسولان سردسترخوان نشست.وبه آنها فرمود:چقدر دلم میخواست که پیش ازمرگم این قربانی فصح را با شما بخورم.به شما می گویم تا آن زمان که این قربانی فصح درپادشاهی خدا به کمال مقصد خود نرسد دیگرازآن نخواهم خورد. به همین ترتیب، پس ازشام پیاله ای را به آنها داد و گفت: این پیاله عهد وپیمان نواست در خون من که برای شما ریخته میشود

لوقا ۲۲: ۱۴-۱۶و۲۰

این “ساعت” زمانی است که بزدراین صورت فلکی مشخص کرده است. این زمان بیش از ۱۵۰۰ سال قبل ، با عید فصح مشخص شده بود. عیسی مسیح با بیان اینکه خون او نیزبه همین ترتیب برای آنها وما ریخته می شود، معنای کامل عید فصح را آشکارکرد.او می میرد تا ما زندگی را بدست آوریم

آنگاه همچنانکه من می نگریستم، ابرسفیدی ظاهرشد و برآن ابرکسی مانند پسرانسان نسشته بود که تاجی طلایی برسرو داسی تیز دردست داشت.فرشته دیگری ازعبادتگاه بیرون آمد و با صدای بلند خطاب به آن کس که روی ابرنشسته بود گفت:داس خود را بردار و ذرو کن ،زیرا موسم درو رسیده و محصول زمین کاملا آماده است

مکاشفه ۱۴: ۱۴-۱۶

درنوشته های پیامبران آمده است که زمانی فرا خواهد رسید، کسانی که به مسیح ملحق شده اند، درپایان دربهشت شرکت می کنند.این همان ساعتی است که شاگردان عیسی مسیح ماهی را درتورمی انداختند

فال نشانه ی بزکوهی شما

فال امروزشما به شرح زیر است

زندگی طوری به نظرمی آید که باید این واقعیت را بپذیریم که ما مسئول اداره کائنات نیستیم. همانطورکه قوانین فیزیکی حاکم برحرکت سیارات وجود دارد قوانین معنوی نیز برما حاکم است. بهتراست این واقعیت را بپذیرید تا اینکه به مبارزه ادامه دهید یا سعی کنید آن را دور بزنید. درغیراین صورت متوجه خواهید شد که مخالفت با این قوانین به نفع شما نیست

بهترین زمان برای همگام سازی خود با این قوانین معنوی همین حالاست. به جای تلاش برای درک همه چیز، تشکر و قدردانی کنیم. برای کسی شما مهم هستید، به گونه ای که حتی زندگیش را برای شما میدهد و خود را قربانی میکند، سعی کنید “تشکر” کنید. شکرگزاربودن ویژگی است که می تواند بسیاری از مشکلات را درهررابطه ای حل کند. و تشکر می تواند مستقیماً ازقلب شما، درهرزمان وهرروزانجام شود. پس ازآن زندگی شما شروع معنا دار شدن میکند. جسور باشید ، جهت جدیدی را انتخاب کنید و شکرگزارباشید

درادامه داستان نشانه های آسمانی و نشانه ی بزکوهی

این صورت فلکی قربانی شدن مسیح وکسانی را که این قربانی شدن برایشان انجام شد را به تصویرمیکشد. درفصل بعد به بررسی نشانه ی آبریز می پردازیم. برای بررسی داستان نشانه های زودیاک ازابتدا به نشانه ی دوشیزه مراجعه کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *