Skip to content

. نشانه زودیاک ماهی

  • by

ماهی هفتمین نشانه ی زودیاک است و نتایج پیروزی عیسی مسیح را به ما نشان می دهد. این نشانه  تصویر دوماهی را نشان میدهد که توسط یک طناب به هم گره خورده اند. اگر بین ۲ حوت و ۳۰ حوت متولد شدید، نشانه ی زودیاک شما ماهی است. این طالع بینی، شما را راهنمایی میکند تا عشق ، خوش شانسی ، ثروت وسلامتی بیابید و خود را بهتر بشناسید

این نشانه دردوران باستان چه مفهومی داشته است؟

چرا پیشینیان این ستارگان را با تصویردوماهی که باهم متصل شدند میشناختند؟

متوجه باشید که پاسخ به این سوال ها میتواند شما را به مسیردیگری هدایت کند، درحالی که تنها به دنبال بررسی نشانه ی تولدتان بودید

در فصل اول (دوشیزه) دیدیم که درقرآن وکتاب مقدس آمده است که خداوند خود صورت فلکی زودیاک را به عنوان نشانه هایی برای بشرساخته است. این نشانه های باستانی ستارگان، برای همه مردم است. بنابراین حتی بین ۲ حوت و ۳۰ حوت متولد نشدید و نشانه ی زودیاک شما “ماهی” نیست ، این داستان ارزش دانستن را دارد و به شما کمک میکند

صورت فلکی ماهی

در اینجا ستارگان تشکیل دهنده ماهی را مشاهده میکنید. آیا می توانید چیزی شبیه دوماهی را که به یک طناب طولانی آنها را کنارهم نگه داشته است ، دراین عکس مشاهده کنید؟

در این تصویری نشانه ی ماهی را میبینیم که در ستاره شناسی از آن استفاده میکنند

این دو ماهی چه مفهومی دارند؟

طنابی که این دو را باهم متصل کرده است به چه معناست؟

چرا این نشانه برای ما اهمیت دارد؟

معنای اصلی نشانه ی ماهی

در فصل قبل (نشانه ی بز کوهی) دیدیم که دم ماهی درحال جان گرفتن و بزدربسترمرگ بود.آبریز درباره ی آن  آب حیاتی که به ماهی جان میدهد، توضیح داد. ماهی نماد آن گروهی ازمردم است که آب حیات را دریافت میکنند.این موضوع درزمان حضرت ابراهیم (ع) پیش بینی شده بود، خدا به او قول داده بود

.به کسانی که تو را برکت دهند برکت می دهم،اما کسانی که تو را لعنت کنند من آنها را لعنت میکنم.وبه وسیله تو همه ملت ها را برکت میدهم

پیدایش ۱۲:۳

.تمام ملت ها ازمن خواهند خواست همان طوریکه نسل تو را برکت داده ام نسل آنها را هم برکت دهم. فقط به خاطراینکه توازمن اطاعت کردی

پیدایش ۲۲:۱۸

.این گروه ازمردم که ازگناهان شان، توسط عیسی مسیح، تبرعه (پاک)شده اند به دو گروه تقسیم میشوند

خداوند،خدای مقدس ونجات بخشای اسرائیل،خدائی که او مردم را غلام و حاکم حقیر می شمارد و نمی پذیرند،چنین می فرماید:وقتی پادشاهان ترا ببینند،به احترام توازجای خود برمی خیزند و شهزادگان دربرابرتوتعظیم می کنند،زیرا تو شخص برگزیده خداوند وفادار،قدوس اسرائیل هستی

اشعیا ۴۹:۷

در اینجا پیامبردرباره ‘قبایل یعقوب’ وهمچنین ‘غیریهودیان’ صحبت کرد. این دو گروه درواقع دوماهی ای هستند که درصورت فلکی ماهی میبینید. هنگامی که عیسی مسیح  شاگردان خود را صدا کرد، به آنها گفت

.عیسی به ایشان فرمود:بدنبال من بیایید تا شما را صیاد مردم بسازم

متی ۴:۱۹

.اولین پیروان عیسی مسیح ازنماد ماهی استفاده کردند تا نشان دهند که متعلق به او هستند

نماد ماهی با کلمات یونانی
نماد ماهی در مقبره ها ی قدیمی روم
دو ماهی که در سنگ حک شده اند

دو ماهی درنشانه ی ماهی نشان دهنده ی قبایل یعقوب واقوام دیگرهستند که پیروعیسی مسیح هستند. طناب نیز آنها را درارتباط نگه میدارد وآنها را باهم وصل میکند

طناب – اسارت گذرا

دو ماهی دراین صورت فلکی نماد دو گروه ازمردم هستند که زندگی جداگانه ای دارند وتوسط طناب اسیرهستند و باهم وصل هستند. درفصل بعد میبینیم که ماهی ها چگونه توسط قوچ آزاد میشوند

قوچ میاید تا این طناب را پاره کند

.این تجربه امروز پیروان عیسی مسیح است. انجیل اسارت کنونی ما را دررنج ، زوال ومرگ توصیف می کند – اما با امیدواری منتظرروزآزادی هستیم

اسارت و عذاب

به عقیده من درد و رنج کنونی ما ابدا با جلالی که درآینده برای ما ظاهرمیشود قابل مقایسه نیست. تمام آفرینش با اشتیاق فراوان درانتظار ظهورفرزندان خدا به سرمی برد. زیرا خلقت نه به اراده خود بلکه به خواست خدا دچار بیهودگی شد،تا این امید باقی بماند.که روزی خود آفرینش از قید فساد آزاد گردد و در آزادی پر شکوه فرزندان خدا حصه بگیرد. زیرا میدانیم که تمامی آفرینش تا زمان حاضر از دردی مانند درد زایمان نالیده است . نه تنها خلقت ،بلکه ما نیز که روح خدا را به عنوان اولین نمونه عطایای خدا دریافت کرده ایم ، در درون خود ناله می کنیم و درانتظارآن هستیم که خدا ما را فرزندان خود بگرداند و کل بدن ما را آزاد سازد ،زیرا با چنین امیدی بود که ما نجات یافتیم اما امیدی که برآورده شده باشد ، دیگرامید نیست چه کسی درانتظار چیزی است که قبلا آن را یافته است ؟ اما اگر در امید چیزی هستیم که هنوز نیافته ایم با صبر منتظر آن می باشیم

رومیان ۲۲: ۸-۲۵

رستگاری در راه است

ما انتظار داریم که جسم ماپس ازمرگ به رستگاری برسد

ای برادران مقصودم این است که آنچه از گوشت و خون ساخته شده است ، نمی تواند در پادشاهی خدا حصه داشته باشد و آنچه فانی است ، نمی تواند درفناناپذیری نصیبی داشته باشد. گوش دهید تا رازی را برای شما فاش سازم . همه ما نخواهیم مرد ،بلکه در یک لحظه با یک چشم بهم زدن به محض انکه صدای شیپور آخر شنیده شود ، تغییر خواهیم یافت زیرا شیپور به صدا در می آید و مردگان برای زندگی فناناپذیری زنده می شود و ما نیز تغییر خواهیم یافت زیر فنا باید با بقا پوشیده سد مرگ با زندگی ابدی پوشیده گردد .زمانی که فنا با بقا و مزگ با زندگی پوشیده شود ، انچه نشته شده است تمام خواهد شد که (مرگ نابود گشته و پیروزی ، کامل گردیده است ) (ای مرگ پیروزی تو کجاست و ای موت نیش تو کجا ؟) نیش مرگ ازگناه زهرآگین می شود و گناه از شریعت قدرت می گیرد اما خدا را شکر که او به وسیله خداوند ما عیسی مسیح به ما پیروزی بخشیده است

اول قرنتیان ۵۰: ۱۵-۵۷

طنابی که ماهی ها را در این نشانه اسیر کرده است، وضعیت امروز ما را به تصویر می کشد. اما ما منتظر آمدن آبریز هستیم تا ما را آزاد کند. این آزادی از اسارت در مرگ به همه پیشنهاد می شود. دراصل نشانه ی تولد شما برای راهنمایی شما در تصمیمات روزانه برا ی رسیدن به خوش شانسی ، عشق و سلامتی نیست، بلکه این نشانه اعلان میکند كه نه تنها پيروزي عيسي مسیح ما را از آب حیات (زندگی ابدی درملکوت خداوند) بهره مند میکند، بلكه روزي او ما را از اسارت تباهي، گرفتاري ومرگ كه هم اكنون ما را اسير کرده، آزاد خواهد كرد (فنا ناپذیر خواهیم شد)

نشانه ی ماهی درنوشته های قدیمی

شما را از کنیسه ها بیرون خواهند کرد و در حقیقت زمانی می آید که هر که شما را بکشد گمان می کند که با این کار به خدا خدمت می نماید . این کارها را با شما خواهند کرد ، زیرا نه پدررا می شناسند و نه مرا . این چیزها را به شما گفتم تا وقتی زمان وقوع آنها برسد گفتارمرا به خاطرآورید این چیزها را در اول به شما نگفتم زیرا خودم با شما بودم

یوحنا ۲: ۱۶-۴

وقتی شما را به کنیسه ها ومحاکم وبه حضورفرمانروایان می آورند نگران نباشید که چطورازخود دفاع کنید وچه بگوئید، چون درهمان ساعت روح القدس به شما نشان می دهد که چه بگویید

لوقا ۱۲: ۱۱-۱۲

ما اکنون درزمانی زندگی میکنیم که آبریزوماهی پیش بینی کردند. آبریزآب (روح خدا) را آورد تا ماهی ها را زنده کند. اما ما فقط درمیانه داستان زودیاک هستیم و پیروزی نهایی را صورت فلکی کماندار پیش بینی کرده است. همانطورکه عیسی مسیح به ما هشدارداد، اکنون ودراین زمان با دردسر، سختی، آزارو اذیت ومرگ جسمی روبروهستیم. طناب هایی که ماهی ها را اسیرکرده اند واقعی هستند. با وجود این سختی ها و مشکلات، ما هنوزحق زندگی داریم. روح القدس – حتی دربرابرمرگ – مارا تعلیم می دهد وراهنمایی می کند

طالع نشانه ی زودیاک شما

شما برای ورود به درگاه خداوند باید سختی های زیادی را تحمل کنید. درحقیقت برخی ازمشکلات شما سختی ها، پریشانی ها وحتی مرگ است. اجازه ندهید این شما را ناراحت کند. این درواقع به نفع شماست زیرا می تواند سه ویژگی درشما ایجاد کند: ایمان، امید وعشق. اگرامید خود را از دست ندهید، این سختی ها باعث رشد شما میشود. گرچه ممکن است درظاهرهدررفته باشید، اما درباطن روز به روز تغییر می بایید. این بدان دلیل است که شما اولین میوه های روح را درخود دارید. بنابراین حتی درحالی که با اشتیاق درانتظاررستگاری بدن خود هستید اما دردرون خود با این موضوع کنارنیامده اید، بدانید که این مشکلات برای شما مفید هستند و درآخر سبب رشد شما میشوند

به خود با این حقیقت انگیزه دهید: خداوند ازطریق زنده شدن عیسی مسیح ازمرگ، به شما امید تازه ای داده است و به شما زندگی ای به ارث میرسد که نابود شدنی نیست. این میراث برای شما دربهشت ​​نگهداری می شود، که با ایمان توسط قدرت خدا محافظت می شود واین رستگاری آماده است که درآخرزمان آشکار شود. شما به شادی دست خواهید یافت، اگرچه اکنون برای مدتی ممکن است مجبورشوید درانواع آزمایشات قرار بگیرید وغمگین شوید.نگران نباشید این سختی ها و مشکلات برای اثبات اصالت ایمان شما هستند که درآخرموجب ستایش، شکوه وافتخارتان میشود

درادامه ی داستان نشانه های زودیاک

داستان نشانه های زودیاک با نشانه ی دوشیزه آغازشد. درادامه به بررسی نشانه ی قوچ میپردازیم

برای اطلاعات بیشتر، مرتبط با نشانه ی ماهی، به لینک های زیر مراجعه کنید

رستاخیز میوه ی زندگی جدید

عیسی مسیح اعلان جهاد میکند، دشمنی متفاوت

عیسی مسیح لازاروس را زنده میکند

درک و دریافت هدیه ی زندگی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *