Skip to content

. نشانه زودیاک قوچ

  • by

قوچ هشتمین نشانه ی زودیاک است و نتایج پیروزی عیسی مسیح را به ما نشان می دهد. این نشانه  تصویر یک قوچ را نشان میدهد که سرش را بالا گرفته است و خوشحال است. اگر بین ۱ حمل و ۳۱ حمل متولد شدید، نشانه ی زودیاک شما قوچ است. این طالع بینی، شما را راهنمایی میکند تا عشق ، خوش شانسی ثروت و سلامتی بیابید و خودرا بهتر بشناسید

این نشانه در دوران باستان چه مفهومی داشته است؟

آگاه باشید که پاسخ به این سوال ها میتواند شما را به مسیر دیگری هدایت کند، در حالی که تنها به دنبال بررسی نشانه ی تولدتان بودید

در فصل دوشیزه دیدیم که در قرآن و کتاب مقدس آمده است که خداوند صورت های فلکی زودیاک را از آغازتاریخ به عنوان نشانه هایی برای بشر ساخته است این نشانه ها برای همه مردم ساخته شده اند. بنابراین حتی اگر نشانه ی ماه تولدتان قوچ نباشد، این ارزش دانستن را دارد

صورت فلکی قوچ

در اینجا تصویری از ستاره های صور فلکی  قوچ را میبینیم. آیا میتوانید چیزی شبیه قوچ را ببینید که سرش را بالا نگه داشته است؟

اما این نشانه به سال های دوردر تاریخ برمیگردد.دراینجا تصویری از نشانه های زودیاک درمعبد دندرا مصربا بیش از ۲۰۰۰ سال قدمت را میبینیم، تصویر نشانه ی زودیاک قوچ با دایره سرخ مشخص شده است

درزیرتصاویری ازنشانه ی قوچ را میبینیم که درستاره شناسی ازآن استفاده میکنند

تصویراین قوچ چه مفهومی دارد؟

چرا این نشانه برای ما اهمیت دارد؟

در فصل بزکوهی دیدیم که بززندگی اش را فدا کرد تا ماهی زنده بماند. اما با اینکه ماهی زنده است اما همچنان در بند و اسیر است، اسیر فساد جسمی و مرگ. ما درزندگی با بسیاری از مشکلات روبه رو میشویم، پیر می شویم و می میریم! اما امید زیادی به معاد جسمی داریم. پای پیش رویی قوچ که به سمت طنابی که ماهی ها را اسیر کرده است، دراز است و آن ها را آزاد میکند. یک اتفاق شگفت انگیز برای آن بز که مرد افتاد (در صورت فلکی بز کوهی) که مرد.  انجیل این موضوع را اینگونه توصیف می کند

آنگاه دیدم که دربین همان تخت سلطنت ودرمیان آن حیوانات و پیران، بره ای ایستاده بود، که علامت برۀ قربانی شده را داشت. آن بره دارای هفت شاخ و هفت چشم بود. هفت چشمی که هفت روح خدا هستند وبه تمام دنیا فرستاده شده اند. بره پیش آمد و طوماررا ازدست راست تخت نشین گرفت. همین که او آنرا گرفت آن چهار حیوان و بیست و چهار پیر، پیش بره سجده کردند. پیران به یک دست چنگ داشتند وبه دست دیگر جام های زرینِ پُراز بخورکه نشانۀ دعاهای مقدسین است

آن ها سرود نوی می سرائیدند: تو شایسته ای که، طومار را بگیری، و مُهرهایش را باز کنی، زیرا تو کشته شدی و با خون خود مردمان را از هر قبیله و زبان، ازهرملت وامت برای خدا خریدی

توآنها را به سلطنت رسانیدی تا به عنوان کاهنان، خدای ما را خدمت کنند و آن ها برزمین فرمانروایی خواهند کرد

آنگاه نگاه کردم و صدای فرشتگان بی شماری را که صدها هزار و هزاران هزار بودند، شنیدم. آن ها دَورآن تخت و حیوانات و پیران ایستاده بودند

 وبا صدای بلند فریاد می زدند: برۀ قربانی شده شایسته است تا قدرت و ثروت و حکمت و توانایی، حُرمت و جلال و تمجید بیابد

آنگاه می شنیدم که همۀ موجودات آسمان وزمین و زیرزمین و بحروهرچه درآن ها است فریاد می کردند

ستایش وعزت، جلال و قدرت، ازآنِ کسی باد که برتخت سلطنت می نشیند و تا به ابد از آنِ بره باد

وآن چهارحیوان گفتند: «آمین» و پیران سجده نموده، او را پرستش کردند

مکاشفه ۵: ۶-۱۴

قوچ بره زنده است

خبرشگفت انگیزی که ازابتدای تاریخ بشربرنامه ریزی شده بود، این است که بره ، اگرچه کشته شده بود اما دوباره زنده شده است. بره کشته شده  نماد چه کسی بود؟ پیامبر یحیی! به داستان حضرت ابراهیم فکر کنید که درمورد عیسی مسیح گفت

روزبعد وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او می آید و گفت: “ببینید این است آن بره خدا که گناهان جهان را می دارد

یوحنا 1:29

عیسی مسیح سه روزپس از به صلیب کشیده شدن به زندگی برگشت. انجیل میگوید که اوچهل روزبعد، پس ازحضوردرکنار شاگردانش، به بهشت رفت. بنابراین بره زنده و دربهشت است – درست همانطور که صورت فلکی قوچ نشان میدهد

یوحنا ادامه میدهد

بعد از این نگاه کردم و گروه بزرگی را دیدم که به شمار نمی آمد.ازهمۀ ملتها وهمۀ قبایل وامتها وزبانها درپیش تخت سلطنت ودرمقابل بره ایستاده بودند. آن ها لباس سفیدی به تن داشتند و شاخه ای ازدرخت خرما دردست شان بود و با هم فریاد می زدند: نجات ما ازجانب خدایی است که برتخت سلطنت می نشیند و ازجانب بره است

مکاشفه ۷: ۹-۱۰

درواقع صورت فلکی ماهی نماد همین جمعیت است اما اکنون گروهها زوال (از بین رفتن) مرگ شکسته شده است. قوچ بندهایی را که ماهی ها را اسیر کرده بود را را شکسته است و به آنها رستگاری و زندگی ابدی را داده است

نشانه ی زودیاک قوچ در نوشته های قدیمی

همچنین نوشته های پیامبران ما درباره “زمان ” هایی که صورت فلکی دوشیزه وماهی پیش بینی کرده بودند خواندیم.که صورت فلکی قوچ، بره جاویدان خدا را به تصویرمی کشد و هیچ دوره زمانی مشخصی برای بازگشت او پیش بینی نکرده است

 هیچ عملی را از روی هم چشمی و خودخواهی انجام ندهید، بلکه با فروتنی، دیگران را از خود بهتر بدانید. به نفع دیگران فکرکنید وتنها درفکر خود نباشید. طرزتفکرشما دربارۀ زندگی باید مانند طرزتفکرمسیح عیسی باشد

اگرچه اوازازل دارای اُلوهیت بود، اینراغنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هرقیمتی حفظ کند، بلکه خود را ازتمام برتری های آن خالی نموده به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد

چون اوبه شکل انسان درمیان ما ظاهرگشت، خود را پست ترساخت وازروی اطاعت حاضرشد مرگ ـ حتی مرگ برروی صلیب ـ را بپذیر

ازاین جهت خدا او را بسیار سرافراز نمود و نامی را که مافوق جمیع نامهاست به اوعطا فرمود

تا اینکه همۀ موجودات درآسمان وروی زمین و زیرزمین با شنیدن نام عیسی زانو بزنند.

وهمه برای جلال خدای پدر، با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح، خداوند است

فیلپیان ۲: ۳-۱۱

قوچ هیچ گاه محدود نمیشود و درجات مشخصی از جلال و شکوه را پشت سر گذاشته است. خدا از ابتدا برنامه ریزی کرد که مسیح با انسان شدن خادم شود و بمیرد. نشانه ی دوشیزه درباره ی او توضیح داد و نشانه ی بزکوهی تسلیم او را دربرابرمرگ برای نجات ما توضیح داد. اما مرگ پایان داستان نبود – مرگ نتوانست او را شکست دهد واکنون دربهشت، زنده است. او آماده می شود تا درآخرت حاضر شود تا دشمن خود را نابود کند، همانطور که کماندار پیش بینی کرده است

طالع نشانه ی زودیاک شما

روشنایی صبح بعد ازشب تاریک فرا می رسد. درزندگی لحظاتی خواهد بود ممکن است وسوسه شوید که تسلیم شوید و یا به چیزی کمتر ازآنچه برای آن ساخته شده اید و لیاقتش را دارید اکتفا کنید. برای یافتن انگیزه وادامه کارباید ازشرایط و وضعیت خود عبور کنید. این شمایید که سرنوشت نهایی خود را رقم میزنید. قوچ (مسیح)، دربالاترین مکان است و شما را با خود به آنجا می برد. حتی اگر دشمن خدا بودید ، ازطریق فداکاری مسیح رابطه شما با خدا میتواند دوباره شکل بگیرد. برای رستگاری باید راه اورا دنبال کنید، واو قبل ازاینکه به پیروزی نهایی برسد شکست خورد – بنابراین شما نیز این مسیررا طی خواهید کرد

چگونه می توان این مسیر را ادامه داد و تسلیم نشد؟ همیشه سعی کنید اززندگی لذت ببرید. بازهم می گویم: شادی کن! اجازه دهید لطافت شما درتمام روابط تان مشهود(آشکار) باشد. ظهوراونزدیک است. مضطرب(پریشان) هیچ چیزنباشید، اما درهرشرایطی، با دعا ودرخواست، با شکرگزاری،خواسته های خود را از خداوند بخواهید. وصلح خدا، که فراترازدرک شما است، قلب وذهن شما را محافظت می کند. مثبت باشید و به هرآنچه درست، نجیب است وهرآنچه خالص، دوست داشتنی وهرآنچه قابل تحسین است – اگر چیزی عالی یا ستودنی است فکر کنید

بازگشت بره

دومین بخش ازداستان زودیاک ها نیزبه پایان رسید، که درباره ی فواید پیروزی مسیح به ما توضیح داده شده بود. پس چرا هدیه ی زندگی او را دریافت نکنیم؟

بخش آخراین داستان ها (فصل ۹-۱۲) درباره ی بازگشت او و فوایدش (همانطور که خودش قول داده بود) صحبت میکند

همانطور که یوحنا گفت

.وبه کوه وصخره ها گفتند: به روی ما بیفتید وما را از چهرۀ تخت نشین وازخشم وغضب بره پنهان کنید

مکاشفه ۶: ۱۶

این موضوع را درنشانه ی زودیاک گاو بررسی میکنیم. برای بررسی ابتدای داستان نشانه های زودیاک به نشانه ی زودیاک دوشیزه مراجعه کنید

برای اطلاعات بیشتردرباره ی نشانه ی قوچ به لینک های زیرمراجعه کنید

نشانه ی سوم ابراهیم-قربانی کردن

عیسی مسیح اعلان جهاد میکند

اولین ثمره ی بازگشت از مرگ

درک هدی ی زندگی و به دست آوردن آن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *