Skip to content

آنگاه خداوند از میان گِردباد به ایوب جواب داد: ۲«این کیست که با سخنان پوچ و بی معنی خود از حکمت من انکار می کند؟ ۳ حالا مثل یک مرد آماده شو و به سوالات من جواب بده. ۴ وقتی که اساس زمین را بنا نهادم تو کجا بودی؟ اگر می دانی به من بگو. ۵ آیا می دانی که چه کسی حد و وسعت آن را تعیین نمود؟ چه کسی و به چه ترتیب آن را اندازه کرد؟ ۶ ستونهای آن بر چه چیزی قرار دارند و چه کسی تهداب آن را گذاشت؟ ۷ در هنگام وقوع این چیزها ستارگان صبحگاهی سرود خوشی را با هم زمزمه کردند و فرشتگان آسمان فریاد شادمانی را سردادند

 وقتیکه آب بحر از دل زمین فوران کرد چه کسی دروازه های آن را بست؟ ۹ این من بودم که روی بحر را با ابر پوشاندم و با تاریکی غلیظ قنداقش کردم. ۱۰ سرحدات آن را تعیین نمودم و با سواحل احاطه اش کردم. ۱۱ به بحر گفتم: «از اینجا پیشتر نروی و موجهای سرکش ات از این نقطه تجاوز نکنند

آیا در سراسر عمرت به صبح فرمان داده ای که بدمد؟ آیا به شفق گفته ای که در موضعش پدید آید ۱۳ و کرانه های زمین را فرا گیرد تا روشنی صبح شریران را از بین بردارد. ۱۴ شفق، رنگ زمین را لاله گون می سازد و بسان لباس رنگ شده در می آورد. ۱۵ و روشنی روز نمایان شده، دست شریران را از بدکاری کوتاه می سازد

آیا چشمه های بحر را دیده ای یا به اعماق ابحار قدم گذاشته ای؟ ۱۷ آیا دروازه های دنیای تاریک مردگان را کشف کرده ای؟ ۱۸ آیا می دانی که زمین چقدر وسعت دارد؟ اگر می دانی به من جواب بده

آیا می دانی که سرچشمۀ نور در کجا است و تاریکی از کجا می آید؟ ۲۰ آیا می توانی حدود آن ها را بیابی و راهی را که به منشأ آن ها می رود، پیدا کنی؟ ۲۱ تو باید بدانی، زیرا سن تو بسیار زیاد است و در وقت پیدایش دنیا وجود داشتی

آیا در مخزنهای برف داخل شده ای و می دانی که ژاله در کجا ذخیره می شود؟ ۲۳ من آن ها را برای روز مصیبت و جنگ و محاربه انبار کرده ام. ۲۴ آیا می دانی که روشنی از کجا می تابد و باد شرقی از کجا می وزد؟

چه کسی کانالها را برای سیل کنده و مسیر برق را ساخته است؟ ۲۶ چه کسی باران را به بیابانها و جاهای خشک و غیر مسکون می فرستد ۲۷ تا زمینهای متروک و بائر آبیاری شوند و علف بار آورند؟ ۲۸ آیا باران و شبنم پدر دارند؟ ۲۹ یخ را چه کسی تولید می کند و شبنم از کجا بوجود می آید؟ ۳۰ چه کسی آب را مثل سنگ به یخ تبدیل می کند و سطح بحر را منجمد می سازد؟

آیا می توانی ستارگان پروین را بهم ببندی و رشتۀ منظومۀ جبار را بگشائی؟ ۳۲ آیا می توانی حرکت ستارگان را در فصل های مختلف اداره کنی و دُب اکبر را با اقمار آن هدایت نمائی؟ ۳۳ آیا از قوانین آسمان ها اطلاع داری و می توانی آن ها را در روی زمین تطبیق کنی؟

آیا می توانی به ابر ها فرمان بدهی که سیل باران را بر سرت ببارند؟ ۳۵ آیا می توانی به برق امر کنی که در مسیر خود حرکت کند و برق به تو بگوید: «اطاعت می کنم»؟ ۳۶ چه کسی به انسان عقل و حکمت داد؟ ۳۷ چه کسی آنقدر دانش دارد که بتواند ابر ها را بشمارد و مشکهای آسمان را بر روی زمین خالی کند ۳۸ و خاک را بهم آمیخته از آن کلوخ بسازد؟

آیا می توانی برای شیر شکار تهیه کنی و به او و چوچه هایش که در بیشۀ خود در کمین نشسته اند، خوراک بدهی؟ ۴۱ چه کسی برای زاغها که با شکم گرسنه به هر سو پرواز می کنند و چوچه های شان که در آشیانه برای غذا فریاد می زنند، خوراک مهیا می نماید؟