Skip to content

کتاب مزامیر

فریاد غم و سرود ستایش

(مزموری از داود)

ای خدای من، ای خدای من! چرا مرا ترک کرده ای؟ چرا از نجات من و از فریادم دور هستی؟ 

ای خدای من، در روز دعا می کنم و مرا اجابت نمی کنی. در شب نیز می نالم و آرامش ندارم

 اما تو مقدس هستی، ای که بر تخت پادشاهی خود نشسته و بنی اسرائیل تو را ستایش می کنند 

پدران ما بر تو توکل داشتند، بر تو توکل کردند و آن ها را نجات بخشیدی

 بحضور تو فریاد برآوردند و رهایی یافتند. بر تو توکل داشتند و خجل نشدند

در نظر مردم مثل یک کِرم هستم نه انسان. ننگ آدمیان هستم و نزد قوم خود خوار و حقیر

هر که مرا می بیند ریشخندم می کند. با لبهای خود به من طعنه زده، سر خود را می جنبانند و می گویند

 بر خداوند توکل کند تا او را نجات دهد. او را رهایی دهد چونکه به وی رغبت دارد

اما تو بودی که مرا از رَحِم مادر بدنیا آوردی و در آغوش او به من اطمینان بخشیدی

من از رَحِم متعلق به تو بوده و از شکم مادرم خدای من تو هستی

 پس از من جدا مشو، زیرا تنگی فرا رسیده است و کسی نیست که به من کمک کند

 دشمنان همچون گاوهای قوی سرزمین باشان دور مرا گرفته و احاطه ام کرده اند 

دهان خود را بر من مثل شیرهای درنده و غُران باز کرده اند

 نیروی من از بین رفته است و تمام استخوانهایم از هم جدا شده و دلم مانند موم در صندوق سینه ام آب گردیده است

 گلویم مثل سفال خشک شده، زبانم به کام من چسپیده است و تو مرا بر روی خاک در حال مرگ گذاشته ای

 دشمنان مثل سگها دَور مرا گرفته و گروه شریر دستها و پاهای مرا سوراخ کرده اند

 همۀ استخوانهای خود را می شمارم. دشمنان به من چشم دوخته و می نگرند

 رخت مرا بین خود تقسیم می کنند و برای لباس من قرعه می اندازند

اما تو ای خداوند از من دور مباش. ای مددگارم به یاری من شتاب کن

 جانم را از شمشیر نجات ده و یگانۀ مرا از چنگ این سگها برهان

 مرا از دهان شیر نجات ده و از میان شاخهای گاوان وحشی برهان 

نام ترا به برادران خود اعلام کرده و در میان جماعت تو را ستایش می کنم

ای ترسندگان خداوند، او را سپاس گوئید. ای فرزندان یعقوب، او را تمجید نمائید و ای بنی اسرائیل، از وی بترسید و او را گرامی دارید

 زیرا رنج رنجدیدگان را نادیده نگرفت و روی خود را از آن ها نپوشید، بلکه چون بحضور او فریاد برآوردند، دعای شان را اجابت فرمود

 در حضور جماعت بزرگی ترا خواهم ستود و در برابر آنهائی که ترا می پرستند، وعده های خود را ادا می کنم

 فقرا غذا خورده سیر خواهند شد، و جویندگان خداوند او را ستایش خواهند کرد، و شما تا به ابد زنده دل خواهید بود

 تمام اقوام جهان بحضور خداوند بازگشت نموده و از هر گوشۀ جهان خواهند آمد و او را پرستش خواهند کرد

 زیرا سلطنت از آن خداوند است و او بر همه اقوام حکومت می کند 

توانگران زمین سیر گشته و سجده خواهند کرد و انسانهای فانی در برابر او تواضع می نمایند، یعنی آنهای که قادر به زنده ساختن جان خود نیستند

 نسل آینده او را عبادت کرده و دربارۀ خداوند به نسلهای بعدی خبر خواهد داد

 ایشان آمده و عدالت او را به قومی که متولد می شود بیان خواهند کرد که خداوند قوم برگزیدۀ خود را نجات داده است

Previous chapter