Skip to content

درک انجیل از طریق قرآن در

انجیل را از دیدگاه ودایی برسی کنید

برسی انجیل برای آسیای شرقی/بودایی در

انجیل را برای سکولارها در نظر بگیرید

از دیدگاه یهود در

  • انگلیسی: Shalom from G-d
  • عبری: שלום מאלוהים – עברית

دیدگاه سیک

  • انگلیسی, پنجابی و هندی: Amritjal