Skip to content

درمعبد دندرا در مصر تصویری ازتمام نشانه ھای زودیاک وجود دارد. این تصویر نشانه ھای زودیا ک را در یک دایره نشان میدھد