Skip to content
Home » . نشانه ھای زودیاک و ستاره ھا را نشان گذاری کردند

. نشانه ھای زودیاک و ستاره ھا را نشان گذاری کردند

درمعبد دندرا در مصر تصویری ازتمام نشانه ھای زودیاک وجود دارد. این تصویر نشانه ھای زودیا ک را در یک دایره نشان میدھد