Skip to content

. عید پنطیکاست و نشان دادن راه راست

  • by

سوره  البلد و النصر، درمورد شهر و جمعیتی حرف می زنند که برای پرستش خدای حقیقی آمده بودند

“سوگند به اين شهر و حال آنكه تو دراين شهر جاى دارى”

سوره البلد، آیه  ۱-۲

“چون يارى خدا و پيروزى فرا رسد و ببينى كه مردم دسته‏ دسته دردين خدا درآيند، پس به ستايش پروردگارت نيايشگرباش و ازاوآمرزش خواه كه وى همواره توبه‏ پذير است

سوره  النصر، آیه  ۱ تا ۳

دقیقا پنجاه روز پس ازبرخاستن مسیح ازمرگ، آنچه که درسوره های البلد و النصر شرح داده شده است، اتفاق افتاد. درشهر اورشلیم، شاگردان عیسی مسیح، درباره  آنچه در زندگیشان رخ داده بود با مردم صحبت می کردند. آنها به واسطه قدرت و راهنمایی های روح القدس این کارها را انجام می دادند؛ نتیجه همه  این ها جشن، عید، شکرگزاری ها و بخشش ها بود. ما هم می توانیم مانند آنها این نعمت ها را تجربه و زندگی کنیم. بیایید تاریخ این روز خاص را یاد بگیریم

عیسی مسیح در روز عید پاک مصلوب شد، اما در روز یکشنبه زنده شد و از مرگ برخاست. او با غلبه برمرگ، هدیه زندگی جاوید را به هرکسی که آن را از او طلب کند، می دهد. عیسی پس از زنده شدن، به مدت ۴۰ روز با شاگردان خود وقت گذراند، تا آنها درمورد زنده شدن او به یقین و اطمینان برسند. سپس به آسمان عروج کرد. اما قبل ازرفتن، دستورات زیر را به شاگردانش داد

“پس بروید و همهٔ ملّتها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعمید دهید و تعلیم دهید كه همهٔ چیزهایی را كه به شما گفته‌ام، انجام دهند و بدانید كه من هر روزه تا آخر زمان با شما هستم.” انجیل متی، ۲۰-۱۹: ۲۸

او به شاگردان خود قول داد که تا همیشه با آنها خواهد بود، ولی با این حال به آسمان عروج کرد. دراین صورت او چگونه می تواند همراه شاگردان و حتی من و شما باشد؟

پاسخ این سوال را اتفاق بعدی خواهد داد. درهنگام شام آخر، قبل از دستگیری، عیسی مسیح با شاگردان خود درباره آمدن آشتی دهنده صحبت کرد. این آشتی دهنده، ۵۰ روز بعد از رستاخیز مسیح آمد. آن روز پنطیکاست نامیده می شود. این روز به عنوان عید پنجاه جشن گرفته می‌شود. باید دقت کنیم که دلیل اصلی آمدن آشتی دهنده  دراین روز چه بوده است. این نشانه ای از طرف خداوند و هدیه ای شکوهمندی برای ماست

چه اتفاقی درروز پنطیکاست رخ داده است

تمامی این وقایع به طور مفصل در کتاب اعمال رسولان فصل ۲ شرح داده شده است. در آن روز، روح القدس از جانب خدا بر شاگردان عیسی مسیح نازل شد و آنها شروع به حرف زدن به زبانهای مختلف که تا آن زمان نمی دانستند، کردند. این حادثه چنان هیجانی بر پا کرد که هزاران نفر برای تماشای آنچه اتفاق افتاده بود به اورشلیم آمدند. در مقابل جمعیت زیادی که در آنجا جمع شده بودند، پطرس اولین موعظه اش را کرد. در آن روز حدود ۳۰۰۰ نفر به عیسی مسیح ایمان آوردند (نگاه کنید به اعمال رسولان، ۲:۴۱). از روز پنطیکاست تا به امروز، تعداد کسانی که به عیسی مسیح ایمان آورده اند روز به روز افزایش می یابد. روز پنطیکاست مصادف با برگزاری عید دیگری شد؛ درست مثل مصادف شدن روز به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح با روز عید پاک. این عید از زمان موسی، در میان یهودیان برگزار می شد

پنطیکاست ورابطه آن با تورات که این روزراچگونه به تصویر کشیده است

موسی (۱۵۰۰ قبل از میلاد) دستور برگزاری چند عید را به یهودیان داده بود. عید پاک، اولین عید یهودیان است. همانطورکه خواندیم، عیسی دراین روز به صلیب کشیده شد. کشته شدن او دراین روز و مصادف بودن آن با مراسم قربانی کردن حیوانات تعیین شده، برای ما علامتی از جانب خداوند است

عید دوم سایبانها موقعی است که میوه نومحصولات میباشد عیسی مسیح درآن روز زنده شد. ازآنجا که او دراین عید زنده شد، به کسانی که به او ایمان بیاورند وعده  زندگی جاوید داده میشود

درست ۵۰ روز پس ازعید دوم، تورات به یهودیان دستور برگزاری جشن پنطیکاست را می دهد(پنطیکاست) اززبان یونانی آمده و به معنی پنجاهمین است. کلمه پنطیکاست درابتدا به عید یهودیان نسبت داده شده است. این عید پنجاه روز بعد ازعید فصح یعنی زمانیکه اولین محصول گندم درو می شود، برگزار شده و پس ازآن محصول به خداوند تقدیم می شود. این عید، به عید هفته ها نیز مشهور است. یهودیان از زمان موسی تا زمان عیسی این عید را هر سال برگزار می کردند. زمانی که پطرس موعظه می کرد، یهودیان زیادی از سراسر دنیا برای جشن گرفتن این عید به شهر اورشلیم آمده بودند. درهمان روز، روح القدس بر شاگردان عیسی مسیح نازل شد. امروزه نیز یهودیان این عید هفته ها را جشن می گیرند و آن را شاووعوت می نامند. بسیاری از یهودیان این عید را به عنوان پنطیکاست (πεντηκοστή، روز پنجاهم) می‌شناسند

تورات دراینباره اینطور نوشته است

یعنی در روز پنجاهم که روز بعد هفتمین سبت است یک هدیه دیگری از میوه نو خود را به عنوان هدیه آردی بحضور من تقدیم کنند.ازهر خانواده دو قرص نان را به عنوان هدیهٔ مخصوص به حضور من بیاورید. هر قرص آن باید از دو کیلو آرد بدون خمیرمایه، پخته شده باشد و به عنوان میوه اول خود به حضور من تکان بدهند

لاویان ۱۷-۱۶: ۲۳

پنطیکاست علامتی از جانب خداوند

همانطورکه گفتیم، روح القدس درروز پنطیکاست برشاگردان نازل شد. عیسی مسیح درروزعید پاک مصلوب و درروزعید دوم ازمرگ برخاست و زنده شد. همه این اتفاق ها، نشانه هایی هستند که ازجانب خداوند برای ما فرستاده شده اند. می دانیم که یک سال برابراست با ۳۶۵ روز؛ با این وجود، چرا بین این همه روز، مصلوب شدن عیسی، رستاخیزش و نازل شدن روح القدس باید با اعیاد مهم یهودیان مصادف شوند؟ آیا این نشانه ای از طرف خداوند نیست؟

پنطیکاست آشتی دهنده قدرت تازه ای خواهد داد

پطرس وقتی درمورد روح القدس توضیح می داد، به سخنان یوئیل نبی استناد کرد. یوئیل نبی سال ها پیش از تولد مسیح، پیشگویی کرده بود که روزی فرا خواهد رسید که درآن روز روح خدا برتمامی انسان ها نازل خواهد شد. این پیشگویی درروز پنطیکاست تحقق یافت

همانطورکه دیدیم، پیامبران ماهیت تشنگی معنوی را که باعث گناه کردن انسان ها می شود، به ما نشان داده اند. آنها درمورد عهد و وعده جدید نیز نبوت کرده اند؛ وقتی که آن روز فرا رسد، قوانین خداوند بر روی قلب های ما حک خواهد شد نه بر روی سنگ و یا کاغذی. فقط زمانی که این قوانین برقلب های ما حک شوند، قدرت و توانایی حفظ و انجام کامل آنها را خواهیم داشت. درروز پنطیکاست، این پیشگویی با نازل شدن روح القدس تحقق یافت

دلیل دیگر اینکه کتاب انجیل “خبر خوش” نامیده می شود این است که انجیل به ما قدرت می دهد تا بهتر زندگی کنیم؛ یعنی زندگی که در آن خدا و انسان باهم متحد هستند. این وحدت نتیجه بودن روح خدا دردرون انسان است. همانطور که درکتاب اعمال رسولان فصل دوم، نوشته شده است، این از روز پنطیکاست شروع شد. اکنون می توان زندگی را با خدا از طریق روح القدس درسطح دیگری زندگی کرد. خبر خوش نیز این است. خداوند به واسطه روح القدس، ما را از داخل راهنمایی می کند. کتاب مقدس این مسئله را اینطور توضیح می دهد

“شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی مژدهٔ نجات خود را شنیدید و به او ایمان آوردید، با او متّحد شدید و خدا با اعطای روح‌القدس، كه قبلاً وعده داده بود مهر مالكیّت خود را بر شما نهاده است. روح خدا ضامن آن است كه ما آنچه را او به قوم برگزیده خود وعده داده است، خواهیم یافت و به ما اطمینان می‌دهد كه خدا به متعلّقان خود آزادی كامل می بخشید، پس جلال و شكوه خدا راستایش کنیم

افسسیان ۱۴-۱۳: ۱

“اگر روح خدا كه مسیح را پس از مرگ زنده گردانید، در وجود شما ساكن باشد، همان‌طور كه او را پس از مرگ زنده گردانید، به وسیلهٔ همان روح‌‌القدس كه درشما ساكن است، به جسم فانی شما هم حیات خواهد بخشید

رومیان ۸:۱۱

” نه تنها خلقت، بلكه ما نیز كه روح خدا را به عنوان اولین نمونهٔ عطایای خدا دریافت كرده‌ایم، در درون خود ناله م کنیم و درانتظار آن هستیم كه خدا ما را فرزندان خود بگرداند و كلّ بدن ما را آزاد سازد

رومیان۸:۲۳

روح القدسی که دردرون انسان زندگی می کند، دومین میوه نو است؛ زیرا این روح مانند مهری است که تضمین زندگی بهتر و فرزند خداوند شدن ما را می دهد. این روح زندگی معنوی ما را نیز تغییر می دهد

انجیل زندگی جدیدی را به ما، که همیشه در صدد رعایت قوانین خداوند بودیم ولی بیشتر اوقات شکست خوردیم، ارائه می کند. این زندگی نو، یک زندگی تجملی و یا شامل ثروت، موقعیت اجتماعی برتر، دارایی و سایر لذت های دنیوی نیست؛ سلیمان نبی این نوع زندگی و لذت هایش را پوچ می داند. کتاب انجیل دلیل به وجود آمدن این زندگی جدید را، زندگی کردن روح القدس درقلب های ما می داند. خبرخوش این است که خداوند می خواهد در قلب ما مسکون شود و به ما قدرت بدهد. او می خواهد ما را به راه راست راهنمایی کند. نان بدون خمیرمایه که به مناسبت عید پنطیکاست در تورات پخته می شود، رمز زندگی پر برکتی است که درآینده منتظر ماست. به این نتیجه میرسیم که مصادف شدن دو عید پنطیکاست، علامتی واضح و روشن از جانب خداوند برای ماست

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *