Skip to content

. نشانه زودیاک گاو

  • by

این صورت فلکی تصویری از یک گاو نر و قوی را با شاخ های قدرتمند نشان میدهد. اگرکسی بین ۱ ثور و ۳۱ ثور متولد شود، نشانه ی زودیاک شما گاو است. این طالع بینی به شما برای یافتن عشق ، خوش شانسی ، ثروت ، سلامتی و یافتن بینش در مورد شخصیت تان کمک میکند

اما تصویر گاو ازکجا آمده است و چه معنا دارد؟

آگاه باشید که پاسخ به این سوال ها میتواند شما را به مسیر دیگری هدایت کند، در حالی که تنها به دنبال بررسی نشانه ی تولدتان بودید

گاو نهمین  نشانه از دوازده نشانه ی زودیاک است که با هم یک داستان را تشکیل میدهند. نشانه ی دوشیزه تا نشانه ی کماندار بخش اول این داستان را تشکیل میدهند و درباره رستگاری و درگیری مرگبار مسیح با دشمنش توضیح میدهند. نشانه ی بز کوهی تا نشانه ی قوچ بخش دوم این داستان را تشکیل میدهند نشانه ی گاو سومین و آخرین بخش داستان را با تمرکز بر بازگشت نجات دهنده و پیروزی کامل او شروع میکند. این بخش با نشانه ی گاو نر شروع می شود و با نشانه ی شیر (لئو) پایان میابد که مربوط به قدرت و اقتدار است

در قدیم این نشانه متعلق به همه مردم بوده است، زیرا درباره وقایعی پیش بینی میکند که برزندگی همه تاثیر میگذارد. پس حتی اگر نشانه ی تولد شما گاو نباشد، بازهم ارزش دانستن را دارد

صورت فلکی گاو در ستاره شناسی

ماه ثور صورت فلکی ستارگانی است که تصویری یک گاو نر را با شاخ های برجسته تشکیل می دهند. دراینجا ستاره های ماه ثور وجود دارد. آیا می توانید چیزی شبیه گاو نر با شاخ را در این تصویر ببینید؟ 

ستاره های این صورت فلکی را که با خطوط باهم وصل شده اند مشاهده کنید. آیا می توانید گاو نر را با شاخ پیدا کنید؟ این تصویر بیشتر شبیه الفبای انگلیسی است

اما این نشانه به سال های دوردرتاریخ برمیگردد. در اینجا تصویری از نشانه های زودیاک درمعبد دندرا مصرکه با بیش از ۲۰۰۰ سال قدمت دارد را میبینیم، تصویر صورت فلکی گاو با دایره ی سرخ مشخص شده است

نشانه ی زودیاک گاو درمعبد دندرای مصر

همانطور که درمورد نشانه های زودیاک قبلی خواندیم، تصویر گاو نر از خود صورت فلکی مشخص نیست،  بلکه ایده گاو درابتدا مطرح شده واولین ستاره شناسان این ایده را روی ستاره ها قرار دادند. اما چرا؟ از نظر قدیمی ها این نشانه چه معنایی داشت؟

گاو نر قدرتمند

تصویری که در ستاره شناسی برای این صورت فلکی استفاده میشود در زیرآمده است. این تصویر گاو نری را نشان میدهد که دارای شاخ های برجسته و سر به زیراست. گاو نر با خشم شدید نشان داده شده است وآماده است تا هرکسی را درمسیرش قرار گیرد را از بین ببرد

تصویر صورت فلکی گاو که در ستاره شناسی استفاده میشود- خوشه ی پروین با دایره سرخ مشخص شده است

 گروه ستاره هایی که با دایره سرخ مشخص شده است، دروسط گردن گاو، خوشه ی پروین یا ثریا (یا هفت خواهر) نام دارد. اولین اشاره مستقیم به خوشه ی پروین درکتاب مقدس ازکتاب ایوب است. حضرت ایوب درحدود زمان ابراهیم یعنی حدود 4000 سال پیش زندگی می کرد. درآنجا می خوانیم

دُب اکبر، جبار، ثریا و ستارگان جنوب را آفرید

ایوب ۹:۹

ستارگان و صورت فلکی ها، از جمله خوشه ی پروین (ثریا) و ماه ثور (گاو)، توسط خود خالق ساخته شده اند. دراصل اوقبل ازنوشتن مکاشفه (فصل آخر کتاب مقدس) این نشانه ها را به قدیمی ها ارائه داده بود. نکته اصلی در این داستان آمدن (دوشیزه) عیسی مسیح بود. ماه ثوراین داستان را ادامه میدهد. شاخ های گاو ماه ثورو پیش بینی های زبورکلیدهایی هستند که برای درک این داستان بررسی میکنیم. مسیح باید از خون حضرت داوود باشد

شاخ گاو

.درآنجا شاخ افتخارداود را می رویانم و چراغی برای مسح شدۀ خود آماده می کنم

مزامیر ۱۳۲:۱۷

. توشاخ قوّت مرا مثل شاخ گاو وحشی برافراشته ای و به روغن تازه مسح شده ام

مزامیر ۹۲:۱۰

“شاخ” نماد قدرت و اقتداراست. منتخب یا مسح شده (مسیح) شاخ داوود بوده است. او دراولین آمدن خود قدرتش را به طورکامل نشان نداد زیرا که به عنوان یک خادم آمد و برای مردم خدمت کرد.اما درنظربگیرید که آمدن دوم او چگونه خواهد بود

ای اقوام جهان، نزدیک بیائید و بشنوید! ای مردم دنیا گوش بدهید! زیرا خداوند برهمه اقوام خشمگین است و لشکرهای آن ها مورد غضب او واقع شده اند. اوآن ها را به مرگ محکوم کرده و همه را هلاک می سازد. اجساد آن ها دفن نمی شوند و بوی بد آن ها همه جا را فراگرفته و خون شان از کوهها جاری می گردد. همه اجسام سماوی پاشان می شوند و آسمان مانند طوماری بهم می پیچد. ستارگان همچون برگهای خشک تاک و دانه های پختۀ انجیر فرو می ریزند

خداوند شمشیر خود را درآسمان آماده کرده است تا برمردم ادوم که مورد خشم و بازخواست او واقع شده اند، فرود آورد. شمشیر خداوند با خون رنگین و با چربی پوشیده می شود، یعنی با خون بره و بزغاله و با چربی گردۀ قوچ. زیرا خداوند کشتارعظیمی درشهربُزره و درسرزمین ادوم به راه می اندازد. مردم را مانند گاوهای وحشی وگوساله ها سر می بُرَد و سرزمین شان از خون سیراب وازچربی حاصلخیز می گردد

.خداوند روزی را برای انتقام دشمنان و سالی را برای نجات و رهائی سهیون تعیین کرده است

اشعیا ۳۴: ۱-۸

انحلال ستارگان دقیقاً همان چیزی است که عیسی مسیح به عنوان نشانه بازگشت خود اعلان کرده بود. دراینجا اشعیای پیامبر (۷۰۰ سال پیش از میلاد) این واقعه را پیش بینی می کند. بنابراین زمان آمدن مسیح برای قضاوت درباره جهان را به درستی توصیف می کند – روز رستاخیز. این موضوع درآسمانها با ماه ثور نشان داده شده است و درکتاب ها نوشته شده است.او به عنوان قاضی می آید

نشانه ی گاو در نوشته ها

نوشته های پیامبران درمورد ماه ثورمیگویند

آنگاه دروسط آسمان فرشتۀ دیگری را به حال پروازدیدم که یک مژدۀ ابدی به ساکنان زمین، یعنی به همۀ ملتها و قبایل و زبانها و امتها می رسانید. او با صدایی بلند فریاد می زد: از خدا بترسید و او را حمد گوئید، زیرا که ساعت داوری او آمده است. او را که آسمان و زمین و بحر و چشمه های آب را آفرید، پرستش نمائید

مکاشفه ۱۴: ۶-۷

  نوشته های پیامبران می گوید که زمانی فرا خواهد رسید که ماه ثور آن را پیش بینی میکند

طالع نشانه ی گاو

ما میتوانیم این طالع بینی را درزندگی خود عملی کنیم

درپایان (آخرزمان) انفجاربزرگی خواهد آمد و تمام چراغ های آسمان خاموش می شوند. بنابراین بهتراست تا زمانی که چراغ ها روشن هستند و زندگی در جریان است از وقت خود به خوبی استفاده کنید. برای شروع کار برروی فروتنی خود کار کنید زیرا خداوند با غرورمخالف است اما به فروتنان لطف می کند. به عبارت دیگر، هیچ سازگاری بین او وغرورشما وجود ندارد. اواین ویژگی ها را در شما آزمایش خواهد داد واین که آیا شما او را دوست دارید یا نه. از کجا می دانید که او را دوست دارید؟ به گفته وی ، اگر از دستورات او پیروی می کنید ، پس او را دوست دارید

دوست داشتن یکدیگر ویژگی دیگری است که وی بسیار آن را ارزشمند میداند. البته تصور او درباره اینکه عشق چیست ممکن است متفاوت از تصور شما باشد. از نظر او عشق واقعی چیست؟ تصور او از عشق از  عشق در هر رابطه ای ، چه در محل کار ، در خانه و یا در روابط عاشقانه متفاوت است. او کمتر در مورد این که عشق به شما چه احساسی میدهد صحبت می کند ، و بیشتر در مورد آنچه عشق باعث می شود انجام دهید و انجام ندهید صحبت کرده است. وی گفت: عشق صبور و مهربان است و حسادت نمی ورزد ، دشمنی نمیکند و مغرور نیست. تمرین برای قرار دادن این ویژگی ها در زندگی شما وشما را برای ساعت ثور یا همان آخرت آماده میکند

درادامه ی داستان زودیاک ها

در ادامه نشانه ی دوپیکر درباره ی سرنوشت کسانی که درروز قیامت سربلند بیرون آمدند صحبت میکند. برای اطلاعات بیشتر درباره ی ابتدای این داستان به نشانه ی دوشیزه مراجعه کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *