Skip to content

. روز هفتم روز سبت واستراحت

  • by

درروز عید فصح، که برای یهودیان این روز خیلی پر اهمیت بود، به عیسی مسیح خیانت شد. او را به صلیب کشیدند. به خاطر همین هم ، مسیحیان آن روز را که مصادف با روز جمعه بود،  روز خوبی می دانند. وقتی که در روز جمعه آفتاب طلوع کرد، عید فصح شروع شد و هنگامی که آفتاب غروب کرد، عید نیز به پایان رسید. طبق تقویم یهودیان، آن روز روز ششم به حساب می آمد. آخرین اتفاق آن روز نیز، دفن عیسی مسیح بود. درمورد زنانی که درمراسم دفن عیسی مسیح شرکت کرده بودند، انجیل اینگونه می گوید

“زنانی كه ازجلیل همراه عیسی ‌آمده بودند به‌ دنبال یوسف رفتند. آنها مقبره وجای دفن او را دیدند.سپس به خانه رفتند و حنوط و عطریّات تهیّه كردند و در روز سبت مطابق امر شریعت استراحت نمودند

انجیل لوقا  ۵۶-۵۵: ۲۳

آن زنان می خواستند بدن عیسی را برای تدفین آماده کنند، اما زمان کافی نبود، زیرا غروب آفتاب نزدیک بود و همانطور که می دانیم براساس تقویم یهودیان،  وقتی آفتاب غروب کند، روز نو شروع می شود؛ طبق آیین موسی، خداوند بعد ازآفرینش، استراحت نمود؛ یهودیان نیزمی بایست درروز هفتم، که مصادف با روز سبت بود، استراحت کنند و کاری انجام ندهند. تورات در این باره می فرماید

” به ‌این‌ ترتیب ‌تمام‌ آسمانها و زمین‌ تمام‌ گردید. در روز هفتم‌ خدا كار آفرینش‌ را تمام‌ كرد و از آن ‌دست ‌كشید”

پیدایش ۲-۲:۱

بدین ترتیب می بینیم، با این که آنها می خواستند جسد عیسی را برای تدفین آماده کنند اما به خاطر پیروی و اطاعت از تورات ازانجام آن کار دست کشیدند

اما کاهنان عالی رتبه معبد، درروز شنبه به کار خود ادامه دادند. کتاب مقدس در مورد ملاقات آنها با حاکم چنین می نویسد

 مریم مجدلیه و آن مریم دیگر نیز درآنجا مقابل قبرنشسته بودند. روز بعد، یعنی صبح روزشنبه، سران كاهنان و فریسیان به طور دسته جمعی پیش پیلاطس رفته و گفتند: «عالیجناب، ما به‌ یاد داریم كه آن گمراه كننده وقتی زنده بود گفت كه من پس ازسه روزازنو زنده خواهم شد. پس دستور بفرما تا روز سوم، قبر تحت نظر باشد، وگرنه امكان دارد شاگردان او بیایند و جسد او را بدزدند و آنگاه به مردم بگویند كه او پس ازمرگ زنده شده است و به این ترتیب در آخر كار مردم را بیشتر از اول فریب دهند.» پیلاطس گفت: «شما می‌توانید نگهبانانی درآنجا بگذارید. بروید و تا آنجا كه ممكن است از آن محافظت كنید. پس آنها رفته قبر را مُهر و لاک كرده، نگهبانان در آنجا گذاشتنند تا از قبر نگهبانی كنند

انجیل متی، ۶۶-۶۱: ۲۷

بنابراین می بینیم که درآن روز، که روز سبت بود، کاهنان استراحت نکردند ولی دیدیم که زنان به خاطر روز سبت دست از کار کشیدند.برای محافظت از مقبره به محل کار رفتند. درروز شنبه مقدس، زنان دراطاعت استراحت می کنند و بدن عیسی مسیح کشته شد. آنها، مطابق با همان روزی است که خداوند بعد ازاتمام آفرینش درروز هفتم، استراحت کرد. این در تورات نوشته شده است

اما این سبت باقی مانده ازمرگ برای عیسی مسیح

سکوت قبل از تجلی قدرت بزرگ بود. سوره  فجر ازاهمیت طلوع خورشید پس ازشب تاریک حرف می زند. طلوع خورشید می تواند چیزهای عجیب و غریبی “برای خردمندان” نشان دهد

  به سپیده دم سوگند
و به شب هاى دهگانه
و به زوج و فرد
و به شب هنگامى که (به سوى روشنائى روز) حرکت مى کند
آیا در آنچه گفته شد، سوگند مهمى براى صاحب خرد نیست؟

سوره الفجر، آیات ۱ تا ۵

روزبعد یک پیروزی بزرگ اتفاق افتاد (اینجا را ببینید)

همانطورکه می بینیم طلوع خورشید صبح، وقایع روزبعد را برای ما روشن می کند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *