Skip to content

. نشانه زودیاک دوپیکر

  • by

دوپیکر درلاتین به معنای دو جسم و یا دوقلوهای سماوی می باشد. که اگر بین۱جوزا و۳۱ جوزا متولد شده اید، نشانه ی تولد شما دوپیکرمی باشد

 نشانه ی دوپیکر تصویردونفراست،معمولاً (اما نه همیشه) کسانی که دو جسم یا دوقلو هستند. این نشانه به آنها برای یافتن عشق، موفقیت، سلامتی وکسب بینش درباره شخصیت شان راهنمایی میکند 

صورت فلکی دوپیکر

اما درابتدا برای مردم قدیم این نشانه معنی دیگری داشته است

متوجه باشید که پاسخ به این سوال ها میتواند شما را به مسیردیگری هدایت کند، در حالی که تنها به دنبال بررسی نشانه ی تولد تان بودید

دراینجا تصویری از ستارگان  صورت فلکی دوپیکررا میبینید. آیا میتوانید تصویر دو جسم یا دوقلورا تشخیص بدهید

کاستور و پولوکس

درانجیل به دوپیکر زمانی اشاره شده است که درباره سفرپولس وهمراهانش صحبت شده است

 پس ازسه ماه اقامت در آن جزیره با یک کشتی اسکندریه ای که علامت دوپیکر جوزا داشت و زمستان را در آنجا توقف کرده بود به راه افتادیم

اعمال رسولان  ۲۸:۱۱

کاستورو پولوکس نام های دوشخص،دو جسم یا دوقلوهای است که در تصویر نشانه دوپیکردیدین که حدود ۲۰۰۰ سال پیش ان لقب به آنها داده شده بود

درفصل های قبلی به این اشاره کردیم که تصویرنشانه های این صورت فلکی ها مشخص نیست وان تصویرها به صورت فلکی ها نسبت داده شده است.اما سوال اینجاست که تصویردوجسم یا دوقلوها چه معنا داشت ؟

نشانه دوپیکر

دراینجا تصویری ازنشانه های زودیاک درمعبد دندرا مصر با بیش از ۲۰۰۰ سال قدمت را میبینیم، تصویرصورت فلکی دوپیکربا دایره سرخ رنگ نشان داده شده است

همانطورکه مشاهده میکنید، دراین تصویریکی ازدو جسم زن است وتصویرنشانه دوپیکربه جای دو جسم ، یک زوج (مرد و زن) را نشان می دهد

در اینجا چند تصویررایج از دوپیکررا میبینیم

داستان قدیمی دوپیکر

ما درداستان نشانه ی دوشیزه مشاهده کردیم که قرآن و کتاب مقدس اعلا ن کردند که خداوند صورت فلکی ها را ساخته است.اوآنها را به عنوان نشانه هایی برای هدایت بشر قبل ازروز آخرت قرارداده است. حضرت آدم و پسرانش آنها را به فرزندان خود آموختند تا برنامه خدا را به آنها آموزش دهند. نشانه ی تولد عیسی مسیح را پیشگویی کردند

دوپیکر این داستان را ادامه میدهد. حتی اگر نشانه ی تولدتان دوپیکر نیست، بازهم ارزش دانستن دارد

ریشه ی اصلی دوپیکر

.ما می توانیم معنا و ریشه ی اصلی این نشانه را درستاره های صورت فلکی بررسی کنیم

منجمان(ستاره شناسان)عربی در قرون وسطی نام های این ستاره های صورت فلکی را از دوران باستان انتخاب کردند. ستاره ی کاستور در عربی رأس التوأم المقدم نام دارد که به معنا ی رئیس پیشگام دوقلو ها است. ستاره ی مهم دیگری به نام پس پای (مو دوپیکر) دراین صورت فلکئ است که پای عقبی کاستور است. ستاره ی مهم دیگر، مبسوطه (اپسیلون دوپیکر) هست که به معنای پنجه ی دراز شده است. مبسوطه در فرهنگ عربی نماد پنجه ی شیر است

پولکس که به عنوان برادر دوم شناخته میشود، درعربی رأس التوأم المؤخر نام دارد. توجه داشته باشید که این دوقلو بودن براین تاکید ندارد که این دودریک روز و زمان به دنیا آمدند، بلکه به این معناست که آن ها به یکدیگر وابسته هستند. کتاب تورات به کشتی میثاق اشاره کرده است   

.این دوچوکات باید از پائین تا بالا بوسیلۀ حلقه ها بهم وصل شوند

خروج ۲۶:۲۴

همانطورکه درکشتی دوتخته به هم وصل میشوند، بنابراین دو برادر درنشانه ی دوپیکرنه با زمان تولد بلکه با چیزدیگری باهم مربوط میشوند. ازآنجا که کاستور با ‘پاشنه’ (کژدم) و ‘پنجه شیر’ (لئو) که شناخته می شوند پیشگویی هایی هستند که مربوط به عیسی مسیح است، پس کاستور تصویر نجومی عیسی مسیح درزمان بازگشتش است

اما شخص دیگر کیست؟

(به یاد داشته باشید که تصویرنشانه ی دوپیکربه دو قسم می باشد: ۱ (دو برادر )۲( یک مرد و یک زن

دوپیکر- فرزند اول و برادرها یی که به فرزندی قبول شدند

انجیل درباره عیسی مسیح می گوید

مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است و نخست زاده و برتر از همۀ مخلوقات

کولسیان ۱:۱۵

“نخست زاده” به معنایی است که فرزندان دیگری میایند که این موضوع تایید شده است

زیرا خدا آنانی را که از ابتدا می شناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او درآیند و تا پسر، نخستین برادر در میان برادران بسیار باشد

رومیان ۸:۲۹

 تصویردوپیکربه اوایل خلقت برمیگردد، زمانی که خداوند آدم و حوا را خلق کرد

پس خدا انسان را به صورت خود آفرید. انسان را به صورت خدا آفرید. آن ها را زن و مرد آفرید

پیدایش ۱:۲۷

خداوند ازروح خود در آدم و حوا دمید. بدین ترتیب آدم این گونه خوانده میشود

.پسرآدم و ادم از خدا بود

لوقا ۳:۳۸

زمانی که آدم و حوا از خداوند سرپیچی کردند، شباهت آن ها به خدا مخدوش شد و ما انسان ها دیگر به عنوان فرزندان خدا متولد نمیشدیم. اما زمانی که عیسی مسیح، به عنوان فرزند اول، متولد شد، خداوند دوباره ما را به فرزندخواندگی قبول کرد. (معنا ی پسر خدا در اینجا)

اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این حق را داد که فرزندان خدا شوند. که نه مانند تولدهای معمولی و نه دراثرتمایلات نفسانی و نه دراثرخواهش بشر بلکه از خدا تولد یافتند

یوحنا ۱: ۱۲-۱۳

این هدیه، فرزند خدا شدن، از طریق عیسی مسیج به ما تعلق میگیرد

اما وقتی زمان معین فرا رسید،خدا پسر خود را که از یک زن و در قید شریعت متواد شده بود فرستاد

غلاطیان ۴:۴

به این موضوع در نشانه برج میزان اشاره شده است. که ما از طریق عیسی مسیح به فرزند خواندگی خدا در آمده ایم و این هدیه ی عیسی مسیح به ماست

زمانی میرسد که او به عنوان پادشاه کل کائنات باز میگردد

دیگرشب نخواهد بود و آنها به نورچراغ وآفتاب احتیاج نخواهد داشت،زیرا خداوند، خدا، نور ایشان خواهد بود وآنها تا به ابد فرمانروایی خواهند کرد

مکاشفه ۲۲:۵

این تقریبا آخرین جمله ی کتاب مقدس است که آنچه در آخر اتفاق میفتد که سال ها پیش از طریق نشانه ی دوپیکر پیش بینی شده بود، توضیح میدهد

دوپیکر مرد و زن 

پیامبران ازازدواج ، که برای پیوند زن و مرد هست، برای به تصویر کشیدن رابطه ی مسیح و همراهانش استفاده کردند. جزئیات آفرینش حوا و ازدواج او با آدم روز جمعه ی هفته ی آفرینش  برای نشان دادن این واقعه برنامه ریزی شده بود.انجیل درباره بره وعروس او نیز صحبت کرده است

خوشی و وجد کنیم وجلال اورا ستایش کنیم ،زیرا زمان جشن عروسی بره رسیده است ،عروس او خود را آماده ساخته است

مکاشفه ۱۹:۷

این دعوت در فصل پایانی آورده شده است

روح و عروس میگویند: بیا! هرآنکه میشنود بگوید “ بیا” ! هر که تشنه است بیاید وهرکه اشتیاق دارد، آب حیات را بپذیرد که این بخششی است رایگان

مکاشفه ۲۲:۱۷

آبریز ان کسی است که ما را به نوشیدن آب حیات دعوت میکند.

طالع نشانه ی دوپیکر شما

.کلمه طالع درنوشته ها وسخنان پیامبران نیززمان های مهم و مشخص برای ما دارد

۱ درآن روز پادشاهی آسمان مثل ده دختر جوان خواهد بود که چراغ های خود را برداشته به استقبال داماد رفتند ۲ پنج نفراز آنها دانا و پنج نادان بودند.دختران نادان چراغ های خود را با خود برداشتند ولی با خود هیچ تیل نبردند. اما دختران دانا چراغ های خود را با ظرف های پرازتیل بردند.
چون داماد درآمدن دیرکرد همگی خواب شان برد.در نیمه شب فریاد کسی شنیده شد که میگفت:داماد می آید به پیش او بیائید.وقتی دختران این را شنیدند همه برخاسته چراغ های خود را حاضر کردند.دختران نادان به دختران دانا گفتند:چراغ های ما در حال خاموش شدن است مقداری از تیل خود تان را به ما بدهید.انها گفتند:نخیر برای همه ما کافی نیست.بهتر است شما پیش فروشندگان بروید و مقداری تیل برای خود تان بخرید.وقتی آنها رفتند تیل بخرند داماد وارد شد.کسانی که آماده بودند با او به مجلس عروسی وارد شدند و در بسته شد.بعد که آن پنج دختردیگربرگشتند فریاد زدند ای آقا ،ای آقا در را به روی ما باز کن. اما او جواب داد:به شما می گویم که اصلا شما را نمی شناسم.پس بیدار باشید زیرا شما از روز و ساعت این واقعه خبر ندارید

متی ۲۵: ۱-۱۳

.در وقت شام غلام خود را با پیغامی پیش مهمانان فرستاد که حالا بیائید،همه چیز حاضراست

لوقا ۱۴:۱۷

عیسی مسیح به ما یاد داد که یک زمانی مشخص وجود دارد، اما نامعین ،هنگامی که آن عروسی برگزار میشود بسیاری آن را از دست میدهند. منظورهمان نادانانی هستند که برای عروسی آماده نبودند و درنتیجه آن را از دست دادند

اما هنوزوقت هست واین دعوت نامه برای همه ارسال می شود، زمانی که این دعوت نامه ها فرستاده شد درواقع زمان حال است که درآن زندگی میکنیم وباید برای آن حاضر شویم

این نشانه اعلان می کند که راه شما برای ورود به مهمترین روابط ها هنوز باز است. شما نیزبه این عروسی آسمانی و پیوند با مسیح دعوت شده اید. پیوند با کسی که هرگزازبین نمیرود وشکست نمیخورد، هوشیار باشید و امید خود را از دست ندهید

آمدن اوبه عنوان فرزند مطیع پدرآسمانی خود،مطابق خواسته های شیطانی نیستید

بی طرفانه و با احترام رفتار کنید.خود را ازشرخواسته های دنیوی خلاص کنید وهمه صفات مانند خباثت وهرگونه فریب،ریا، حسد و تهمت را از خود دور کنید وازآدم هایی با این صفات دوری کنید

زیبایی تونباید تنها ظاهری باشد، مانند جواهرات گران قیمت یا لباس های مقبول، بلکه باید ازدرون شما ریشه بگیرد: یک روح لطیف که داماد (عیسی مسیح) او را تحسین میکند. نسبت به اطرافیان دلسوز و فروتن باشید وبرای رستگاری تلاش کنید و به دیگران کمک کنید، زیرا که آنها نیزبه این عروسی دعوت شده اند.

درادامه داستان زودیاک ها

نشانه ی دوپیکردراصل برای هدایت ما به سمت سلامتی، عشق ورفاه نبوده است، بلکه ازسالهای دوربرای نشان دادن دعوت مسیح ازانسانها به سوی او و رستگاری بوده است واین که ما را ازگناهان ما پاک میکند    

داستان زودیاک با نشانه ی خرچنگ ادامه می یابد، برای دانستن درباره ی شروع داستان زودیاک ها به نشانه ی دوشیزه مراجعه کنید

برای درک عمیق تر:

عروسی آدم و حوا

پسر خدا یعنی چه؟

ضیافت بزرگ عروسی -بسیاری دعوت شده اند اما

روت و بواز-عروسی پیش رو

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *