Skip to content

. چرا چهارانجیل درکتاب عهد جدید وجود دارد؟

  • by

بعضی اوقات ازمن سؤال می شود: چرا چهار انجیل درکتاب عهد جدید وجود دارد؟ چرا هرانجیل توسط نویسندگان مختلف نوشته شده است؟ آیا آنها توسط خدا نوشته نشده اند؟  آیا توسط انسان نوشته شده اند؟

کتاب مقدس در این باره می گوید

“تمام کتاب‌ مقدّس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح عیب ها و پرورش ما درعدالت مفید است تا مرد خدا برای هر كارنیكو کاملاً آماده و مجهّز باشد

دوم تیموتاوس ۳:۱۶ـ۱۷

بدین ترتیب، کتاب مقدس مولف اصلی را خداوند می داند؛ زیرا که خداوند به انسان ها الهام بخشید تا آن را بنویسند. درمقاله “قرآن درمورد کتاب مقدس چه می گوید؟” جایگاه کتاب مقدس در قرآن را بررسی کرده ایم

پس چرا چهارانجیل درکتاب مقدس وجود دارد؟ درقرآن نیز توصیف یک واقعه را می توان درآیات و سوره های مختلف دید. وقتی همه آنها را بررسی می کنیم، می توانیم حوادث را بهتر درک کنیم. به عنوان مثال، درمورد”مثالی از زندگی آدم” آیات مختلفی وجود دارد: سوره الاعراف، آیه ۱۹ تا ۲۶، درباره وقتی که آدم دربهشت بود، حرف می زند. سوره طه، آیه ۱۲۱ تا ۱۲۳، نیز دررابطه با او می نویسد؛ فقط سوره طه اطلاعات بیشتری درمورد فریب آدم می دهد. سوره اعراف این جزئیات را ارائه نمی دهد. این سوره ها با هم، اطلاعات کاملی درباره این رویداد ارائه می دهند؛ دلیل این امر این است که متن ها مکمل یکدیگرهستند

به همین ترتیب، چهارانجیل درکتاب عهد جدید، متعلق به کتاب مقدس است. آنها با هم، گزارش کاملی از تمامی حوادث و رویداد ها درزندگی عیسی مسیح را به ما می دهند. هرانجیل حاوی اطلاعاتی است که درسایر اناجیل یافت نمی شود. به خاطرهمین هم، آنها با هم نماینده کتاب مقدس هستند

وقتی صحبت ازکتاب انجیل می شود، همیشه درباره یک کتاب صحبت می کنند؛ زیرا فقط یک کتاب انجیل وجود دارد. به عنوان مثال، فقط یک انجیل در کتاب عهد جدید ( کتاب مقدس) وجود دارد

ای دوستان من، می‌خواهم بدانید انجیلی كه من به شما دادم، ساخته و پرداختهٔ دست انسان نیست. من آن را ازكسی نگرفتم و كسی هم آن را به من نیاموخت. بلكه عیسی مسیح به وسیلهٔ الهام آن را به من آشكار ساخت. سرگذشت و کارهای سابق مرا دردین یهود شنیده‌اید كه چگونه با بی‌رحمی به كلیسای خدا آزار می‌رسانیدم و درنابود ساختن آن می‌كوشیدم  

غلاطیان ۱۳-۱۱: ۱

قرآن نیز از وجود یک انجیل حرف می زند.( مقاله “جایگاه انجیل درقرآن” را بخوانید) اما وقتی درمورد شاهدان و انجیل صحبت می کنیم، تعداد آنها چهار عدد می شود. در واقع طبق قانون تورات، شهادت یک نفرمعتبر نیست؛ برای حل و فصل اختلاف حداقل به دو یا سه شاهد نیاز است.(تثنیه ۱۹:۱۵) تعداد چهار شاهد درکتاب مقدس از تعداد شاهدان مورد نیاز قانون موسی درتورات زیادتر است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *