Skip to content
نشانه ابراهیم – قرآن نشانه ابراهیم – تورات (پیدایش ۱۲: ۱-۷

سوره آل عمران ۳:۸۴

ما به خدا و آنچه به ما نازل شده و ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و قبایل و کتابهایی که به موسی داده شده ایمان داریم. عیسی و انبیا از پروردگارشان: ما میان آنها هیچ تفاوتی قائل نیستیم و در برابر خدا اراده خود را تعظیم می کنیم در اسلام

سوره زنان ۴:۵۴

 آیا آنها بشریت را به خاطر آنچه خدا از فضل خود به آنها داده است غبطه میخورند؟ اما ما قبلاً به قوم ابراهیم کتاب و حکمت بخشیده بودیم و پادشاهی بزرگی را به آنها اعطا کردیم

.

 و خداوند به‌ ابرام‌ گفت‌: «از ولایت‌خود، و از مولد خویش‌ و از خانۀ پدر خود بسوی‌ زمینی‌ كه‌ به‌ تو نشان‌ دهم‌ بیرون‌ شو،
۲  و از تو امتی‌ عظیم‌ پیدا كنم‌ و تو را بركت‌ دهم‌، و نام‌ تو را بزرگ‌ سازم‌، و تو بركت‌ خواهی‌ بود.
۳  و بركت‌ دهم‌ به‌ آنانی‌ كه‌ تو را مبارك‌ خوانند، و لعنت‌ كنم‌ به‌ آنكه‌ تو را ملعون‌ خواند. و از تو جمیع‌ قبایل‌ جهان‌ بركت‌ خواهند یافت‌.»
۴  پس‌ ابرام‌، چنانكه‌ خداوند بدو فرموده‌ بود، روانه‌ شد. و لوط همراه‌ وی‌ رفت‌. و ابرام‌ هفتاد و پنج‌ ساله‌ بود، هنگامی‌ كه‌ از حَرّان‌ بیرون‌ آمد.
۵  و ابرام‌ زن‌ خود سارای‌، و برادرزادۀ خود لوط‌، و همۀ اموال‌ اندوختۀ خود را با اشخاصی‌ كه‌ در حران‌ پیدا كرده‌ بودند، برداشته‌، به‌ عزیمت‌ زمین‌ كنعان‌ بیرون‌ شدند، و به‌ زمین‌ كنعان‌ داخل‌ شدند.
۶ و ابرام‌ در زمین‌ می‌گشت‌ تا مكان‌ شكیم‌ تا بلوطستان‌ موره‌. و در آنوقت‌ كنعانیان‌ در آن‌ زمین‌ بودند.
۷  و خداوند بر اَبرام‌ ظاهر شده‌، گفت‌: «به‌ ذریت‌ تو این‌ زمین‌ را می‌بخشم‌.» و در آنجا مذبحی‌ برای‌ خداوند كه‌ بر وی‌ ظاهر شد، بنا نمود.