Skip to content

. یحیی نبی عذاب می کشد و آزار می بیند و شهید می شود

  • by

سوره المنافقون درمورد اشخاصی که به حضرت محمد دروغ گفته اند، می نویسد

 “چون منافقان نزد تو آيند گويند گواهى مى‏ دهيم كه تو واقعا پيامبر خدايى و خدا [هم] مى‏ داند كه تو واقعا پيامبراوهستى و خدا گواهى مى‏ دهد كه مردم دوچهره سخت دروغگويند. سوگندهاى خود را [چون] سپرى برخود گرفته و [مردم را] ازراه خدا بازداشته‏ اند راستى كه آنان چه بد مى كنند         

سوره المنافقون،   آیه ۱ تا ۲

سوره الزمر، درباره شهادت می نویسد

“و زمين به نور پروردگارش روشن گردد و كارنامه [اعمال درميان] نهاده شود و پيامبران و شاهدان را بياورند و ميانشان به حق داورى گردد و مورد ستم قرار نگيرند       

سوره الزمر، آیه ۶۹

دردورانی که عیسی مسیح زندگی می کرد، به کسانی که شاهد واقعی بودند، عنوان “شهید” می دادند. شهید شخصی است که شاهد حقیقت است. عیسی مسیح شاگردان خود را “شاهدان” می خواند

“امّا وقتی روح‌القدس برشما نازل شود قدرت خواهید یافت و دراورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دورافتاده‌ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود      

اعمال رسولان ۱:۸

کلمه “شهید” متعلق به کسانی بود که شهادت درست می دادند و حقیقت را می گفتند

امروزه از کلمه “شهید” بسیاراستفاده می شود. شخصی را که درجنگ کشته می شود نیز، “شهید” می نامند. کسانی که در یک اختلاف مذهبی می میرند نیز “شهید” نامیده می شوند و این “شهیدان” را طرف مقابل، یعنی دشمن، “کافر” می نامد

آیا این درست است؟  کتاب انجیل درمورد کشته شدن یحیی تعمید دهنده می نویسد. درآن زمان که یحیی نبی به قتل رسید، عیسی مسیح درحال خدمت به انسان ها بود.عیسی مسیح این حادثه را اینگونه شرح می دهد

” دراین وقت اخبارمربوط به عیسی به اطّلاع هیرودیس پادشاه رسید. او به ملازمان خود گفت: «این مرد همان یحیای تعمید‌دهنده است كه پس ازمرگ زنده شده است و به همین جهت معجزات بزرگی ازاوبه ظهور می‌رسد.» زیرا هیرودیس به‌خاطرهیرودیا كه زن برادرش فیلیپُس بود، یحیی را گرفته و دست و پای اورا دربند نهاده و به زندان انداخته بود. چون یحیی به هیرودیس گفته بود: «تو حق نداری با این زن ازدواج كنی.» هیرودیس می‌‌خواست او را بكُشد امّا ازمردم می‌ترسید، زیرا درنظرمردم یحیی یک نبی بود. ولی درموقع جشن تولّد هیرودیس، دخترهیرودیا دربرابرمهمانان رقصید و هیرودیس آن‌قدر از رقص او خوشحال شد، كه قسم خورد هرچه بخواهد به او بدهد. او با راهنمایی مادرش گفت: «‌سر یحیای تعمید‌دهنده را همین حالا در داخل یک پطنوس به من بده.»  پادشاه از شنیدن این سخن ناراحت شد، ولی به پاس سوگند خود و به‌خاطر مهمانانش دستور داد كه سر یحیی را به او بدهند. او کسانی را به زندان فرستاده سر یحیی را از تن جدا كرد و سر او را كه در داخل پطنوس بود، آورده به دختر دادند و او آن را نزد مادر خود برد. سپس شاگردان یحیی آمده بدن او را بردند و آن را به خاک سپردند. پس ازآن آنها به نزد عیسی رفتند و به او خبر دادند

انجیل متی، ۱۲-۱: ۱۴

ابتدا می بینیم که یحیی نبی دستگیرشد. پادشاه (هیرودیس) با همسر برادرش ازدواج کرده بود. این رفتار هیرودیس، برخلاف احکام شریعت موسی بود. یحیی نبی به همه گفته بود که این کاراو، گناه و خطای بزرگی است. پادشاه به جای اطاعت از یحیی نبی، او را به زندان انداخت. همسرپادشاه ازموقعیتی که داشت و از وضیعتی که پیش آمده بود، استفاده کرد و خواستار مرگ یحیی نبی شد. دریک ضیافت، دختر ارشد او، درمقابل پادشاهان و اشراف رقصید. پادشاه رقص دخترش را پسندید و قسم خورد، آنچه را که دخترش بخواهد، به او بدهد. همسر پادشاه به  دخترش گفت که سر یحیی نبی را از پدرش بخواهد. بدین ترتیب، یحیی نبی یا همان یحیی تعمید دهنده، که به دلیل گفتن حقیقت درزندان به سرمی برد، اعدام شد؛ زیرا پادشاه مجذوب رقص شهوانی دخترش شده بود

ما همچنین می بینیم که یحیی نبی با کسی دشمنی نداشت و با کسی نجنگید؛ او سعی نکرد که پادشاه را بکشد. او فقط حقیقت را گفت. اگرچه قدرت دفاع از خود را نداشت، اما از هشدار دادن به پادشاه گناهكار نترسید. او حقیقت را می گفت زیرا او عاشق قانون شریعت موسی بود. این برای ما، مثال خوبی است که نشان می دهد چگونه باید بجنگیم (با گفتن حقیقت) و برای چه باید مبارزه کنیم (حقیقت انبیا). یحیی نبی سعی نکرد تا پادشاه را بکشد؛ او انقلاب نکرد و یا باعث به وجود آمدن جنگی نشد. او فقط، خیلی ساده، حقیقت را بیان کرد

نتیجه شهید و کشته شدن یحیی نبی

رفتار او بسیار تاثیرگذار بود. هیرودیس پادشاه، دچارعذاب وجدان شد. هنگامی که تعالیم عیسی مسیح به گوشش رسید، فکرکرد که یحیی نبی زنده شده است

درمورد کشته شدن وحشتناک یحیی نبی توسط هیرودیس پادشاه، سوره فیل اینگونه می نویسد

“مگر نديدى پروردگارت با پیلداران چه كرد؟ آيا نيرنگشان را بر باد نداد؟ و برسرآنها دسته دسته پرندگانى ابابيل فرستاد، [كه] برآنان سنگهايى از گل [سخت] مى‏ افكندند   

سوره الفیل، آیه ۱ تا ۴

عیسی مسیح درباره یحیی چنین می فرماید

” درحالی‌که شاگردان یحیی ازآنجا می‌رفتند، عیسی دربارهٔ یحیی شروع به صحبت كرد و به مردمی كه دراطراف اوایستاده بودند گفت: «برای دیدن چه چیزی به بیابان رفتید؟ برای تماشای نی‌ای كه ازباد می‌لرزد؟ پس برای دیدن چه چیز رفتید؟ برای دیدن مردی كه لباسهای ابریشمی و گرانبها پوشیده بود؟ مسلّماً جای چنین افرادی درکاخهای سلطنتی است. پس شما برای دیدن چه چیزی ازشهربیرون رفتید؟ برای دیدن یک نبی؟ آری، به شما می‌گویم كه او از یک نبی هم بالاتر است. او کسی است كه کتاب‌مقدّس دربارهٔ وی می‌فرماید: “این است قاصد من كه او را پیش روی تو می‌فرستم و او راه را برای آمدن تو آماده خواهد ساخت.” بدانید كه كسی بزرگترازیحیی به دنیا نیامده است. با وجود این كوچكترین شخص درپادشاهی آسمان ازاو بزرگتر است. اززمان یحیی تعمید‌دهنده تا به امروز پادشاهی آسمان مورد حملات سخت قرار گرفته و زورمندان برای دست یافتن به آن كوشش می‌نمایند. همهٔ انبیا و تورات تا ظهور یحیی دربارهٔ پادشاهی خدا پیشگویی کرده‌اند. اگراینها را قبول دارید، باید بدانید كه یحیی همان الیاس موعود است. اگرگوش شنوا دارید بشنوید               

انجیل متی    ۱۵-۷: ۱۱

مسیح تأیید می کند که یحیی نبی پیامبر بزرگی بوده است. او “همان کسی است که طبق پیشگویی ها و نبوت ها، می بایست راه را آماده کند“. یحیی نبی، در ملکوت خداوند است. اما هیرودیس پادشاه، بخاطر نافرمانی ازاحکام و دستورات خداوند و پیامبراو، وارد این ملکوت نشد

در زمان زندگی یحیی نبی، جانیانی زندگی می کردند که مرتکب هرگونه جرمی می شدند. امروزه هم شاهد وجود چنین انسان هایی هستیم. این افراد حتی در مقابل احکام و ملکوت خداوند مقاومت و مبارزه می کنند. با این وجود آنها شکست می خورند و حتی اجازه ورود به ملکوت خدا را دریافت نمی کنند. برای راه یافتن به پادشاهی خداوند، می بایست قدم درراه یحیی نبی گذاشت. یحیی تعمید دهنده و یا همان یحیی نبی، شاهد واقعی بود. ما باید او را به عنوان الگوی خود انتخاب کنیم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *