Skip to content

. نشانه ی زودیاک لیبرا

  • by

لیبرا دومین نشانه زودیاک هست که دربارش صحبت خواهیم کرد، لیبرا به معنای ترازو و میزان است. اگر شما درتاریخی بین ۲ میزان تا ۱ عقرب متولد شدید، شما یک لیبرا هستید.  فال امروزشما را به سمت ثروت و برکت ،که با توجه به تاریخ تولد شما دررابطه با دوازده علامت زودیاک تعیین شده است، هدایت می کند و به شما اطلاعات بیشتری درمورد خصوصیات تان میدهد. ستاره شناسی مدرن با استفاده ازطالع بینی ما را به سوی عشق واقعی (فال عشق) یا تصمیم گیری درمورد موفقیت و موفقیت درروابط ، سلامتی و ثروت راهنمایی می کند. اما آیا این معنی اصلی آن بود؟

  میزان صورت فلکی

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید، حتی اگر ستاره های این صورت فلکی را باهم متصل کنیم، بازهم تصویر ترازو مشخص نمیشود. اما این تصور که این ستاره ها نشانه ترازو و میزان هستند به سال های دوردرتاریخ بشریت برمیگردد

درزیر تصویری از ۱۲ نشانه ی زودیاک را میبینیم که درمعبد دندرای مصرهستند. این اثر بیش از ۲۰۰۰ سال قدمت دارد و نشانه ی لیبرا با دایره سرخ مشخص شده است

درزیرتصویر نقشه جغرافیایی زودیاک ها را مشاهده میکنید. صورت فلکی میزان (لیبرا) ،که با دایره سرخ مشخص شده، درنیمکره جنوبی قراردارد. همانطور که مشاهده میکنید این مثلث به هیچ عنوان شبیه ترازو نیست

نویسنده صور فلکی

صورت فلکی های زودیاک همه باهم یک داستان را به وجود میاورند که درستاره ها نوشته شده اند. اگرچه این سوال پیش میاید که چه کسی این داستان ها را نوشته است؟  درقرآن به این اشاره شده است که خدا (الله) خود صورت فلکی ستارگان را ساخته است

بزرگوار است آنکه صور فلکی را در آسمان به وجود آورد و درآن چراغ و نورقرارداد. (سوره ی الفرقان: ۲۵:۶۱)

قدیمی ترین کتاب مقدس، که حتی قبل ازتورات موسی نوشته شده، کتاب ایوب است. کتاب ایوب هم به اینکه خدا صورت فلکی ستارگان را ساخته اشاره میکند

دب اکبر، جبار، ثریا و ستارگانی جنوب را آفرید

ایوب ۹:۹

بنابراین دوازده علامت زودیاک داستانی را ازطرف خالق شکل می دهند. این داستان مربوط به مبارزه کیهانی بین او و دشمن اوست. دوشیزه، اولین فصل داستان است – نسل بعدی زن باکره – که در آسمان شب است و برای دیدن همه مردم نوشته شده است

میزان (لیبرا) درگذشته

میزان (لیبرا) درواقع نشانه عدالت خداوند است. این ترازوی آسمانی، راستی، عدالت، نظم، پادشاهی و به حق بودن قوانین او را به تصویرمیکشد. این نشان دهنده این است که ما با عدالت ابدی، مجازات برای گناهان ما و پرداخت قیمتی برای تبرعه شدن روبه روهستیم. سوره ی القارعه این موضوع را با اشاره به توازن اعمال خوب نسبت به معیارهای آسمانی به تصویرمیکشد

وعمل هرکس بی قدروسبک وزن باشد

جایگاهش درقعرهاویه (جهنم) است

القارعه( ۹-۸: ۱۰۱)

متاسفانه همانطور که القارعه هشدار داده است ، روشنترین ستاره، که درپله بالایی ترازو قراردارد، نشان میدهد که اگروزن کارهای خوب ما سبک باشد این به نفع آخرت ما نیست

میزان (لیبرا) درمزامیر

مزامیرهم به این موضوع اشاره میکند

بنی آدم چه عادی باشد وچه مهم درهر صورت ناچیز است. وقتی در ترازو و وزن شود از هوا هم سبکتر است

مزامیر ۶۲:۹

نشانه آسمانی میزان (لیبرا) به وجود آمده تا به ما یادآوری کند که میزان و وزن اعمال خوب ما به اندازه کافی نیست. اما هنوزامید هست، همانطورکه میدانید برای پرداخت بدهی ها و تعهدات، قیمتی وجود دارد که می تواند عدم شایستگی ما را پوشش دهد. اما پرداخت آن آسان نیست. مزامیربه این موضوع اشاره میکند

زیرا فدیه جان ایشان گرانبهاست و غیر قابل دسترسی

مزامیر ۴۹:۸

همانطوکه ایوب پیامبرفدیه دهنده خود را می دانست که بدهی خود را قبل ازبهشت متعادل می کند، بنابراین علائم زودیاک به ما نشان می دهد که چگونه می توانیم همان فدیه دهنده را بشناسیم که می تواند درنیازما به ما کمک کند

طالع ماه میزان

نوشته ها وسخنان پیامبران نیززمان های مهم را برای ما مشخص کرده اند

اما وقتی زمان معین فرا رسید، خدا پسر خود را که از یک زن و درقید شریعت متولد شده بود فرستاد.تا با خونبها آزادی کسانی را که درقید شریعت بودند فراهم سازد و تا ما مقام فرزندی را به دست آوریم

غلاطیان ۵-۴:۴

درواقع چون روزی که خدا تعیین کرده بود فرا رسید’ آن زمان مشخص است. این زمان ازاول تاریخ مشخص شده بود و براساس زمان تولد شما نیست. در رابطه با تولد عیسی مسیح اززن میتوانید به دوشیزه و خوشه اش مراجعه کنید

او چطو آمد؟

مسیح زیرشریعتت متولد شد، درواقع اوهم مورد قضاوت ترازوی الهی است

برای چه آمد؟

تا مارا که دربند شریعت هستیم  تبرعه کند (درواقع بهای این که پله ترازوی اعمال نیک ما سبک است را بپردازد) ما را فرزندان خدا بخواند وبه بهشت ببرد

فال نشانه ماه میزان

اینکه شما به دنبال ثروت هستید به راحتی میتواند به حرص و طمع تبدیل شود، اینکه به شدت به دنبال تشکیل رابطه هستید ممکن است به این بیانجامد که با دیگران طوری رفتار کنید که انگار یکبارمصرف هستند. هنگام جستجوی خوشبختی، احتمالا دیگران را زیر پا خواهید گذاشت. چنین صفاتی با ترازوی عدالت سازگار نیستند. به آنچه درزندگی انجام می دهید دقت کنیدومراقب باشید زیرا ترازو و کتاب ها به ما هشدارمی دهند که خداوند قضاوت می کند                                                                                                                                    

اگر وزن اعمال نیک شما درروز موعود سبک باشد، پس شما به یک نجات دهنده نیاز دارید. به یاد داشته باشید که عیسی مسیح برای این آمده است که شما را نجات دهد. از ویژگی خدا دادی خود برای درک درست و غلط زندگی خود استفاده  کنید، اگرروزانه به پرسیدن ادامه دهید و جستجو کنید او شما را راهنمایی می کند. این کاررا می توانید درهرساعت ازهر روز و در طول هفته انجام دهید                                                                                                           

ماه میزان و کژدم

تصویر ماه میزان در طول سالها تغییر کرده است. از همان ابتدا ی ستاره شناسی مشخص بود که چنگک های کژدم (صورت فلکی کژدم) به سمت ماه میزان نشانه رفته است، انگار که میخواهد آنرا بگیرد. درخشانترین ستاره ی این صورت فلکی بتا ترازو است که این کلمه ریشه در جمله ی عربی ‘الزبن الشمالیة ‘ دارد که به معنای چنگال شمالی است.  دومین ستاره ی درخشان ماه میزان آلفا ترازو است که این کلمه ریشه درجمله عربی ‘الزبن الجنوبی’ دارد که به معنای چنگال جنوبی است. دو چنگال کژدم در حال حمله به ماه میزان هستند، این نشان ازکشمکش میان این دو است. چگونگی این کشمکش را درفصل بعدی در کژدم بررسی خواهیم کرد. برای درک داستان زودیاک ها از ابتدا به نشانه ی دوشیزه مراجعه کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *