Skip to content

. نشانه زودیاک آبریز

  • by

آبریز ششمین صورت فلکی زودیاک است، این صورت فلکی تصویری از مردی را تشکیل می دهد که از یک کوزه آسمانی آب می ریزد که رودخانه ای را تشکیل میدهد. آبریز درلاتین به معنای “ بالا و پایان شدن آب و خیزش آب“  است. اگر بین ۲ دلو و۱ حوت متولد شدید ، نشانه ی زودیاک شما آبریز است. این طالع بینی به کمک نشانه ی زودیاک تان به شما کمک می کند تا عشق،موفقیت وسلامتی پیدا کنید و بینش کسب کنید

نشانه ی آبریز نشان می دهد که علاقه ما برای خوشبختی درثروت، شانس وعشق ناکافی است. اما فقط مردی که دراین صورت فلکی نشان داده میشود می تواند آبی را تأمین کند که تشنگی ما را برطرف کند. درزودیاک آبریزآب خود را به همه مردم ارائه می دهد. بنابراین حتی اگر نشانه ی ماه تولد شما آبریزنیست باز هم ارزش دانستن را دارد. شما می توانید انتخاب کنید که آیا ازآب اوبنوشید یا خیر

صورت فلکی آبریز

در اینجا ستاره هایی که آبریزرا تشکیل می دهند آورده شده اند. آیا می توانید چیزی شبیه به مردی را ببینید که ازکوزه ای آب میریزد؟

اما این نشانه به اوایل تاریخ بشربرمی گردد. دراینجا نشانه های زودیاک که درمعبد دندرا مصر با بیش از ۲۰۰۰ سال قدمت میبینیم. تصویرآبریزبا دایره ای به رنگ سرخ مشخص شده است.همچنین می توانید دراین طرح مشاهده کنید که آب به روی یک ماهی می ریزد

حتی ستاره های تشکیل دهنده آبریزرا با خطوط  باهم متصل کنیم، بازهم نمی توان آبریزرا دراین صورت فلکی دید

آبریزورودخانه آب

مانند سایرصورت فلکی های زودیاک، تصویرآبریزنیز دراین صورت فلکی مشخص نیست.بلکه ایده ی حامل آب ابتدا ازچیزی غیرازستارگان آمده بود.اولین ستاره شناسان این ایده را روی ستاره ها قراردادند تا آیندگان آن را یاد بگیرند

اما چرا؟

این علامت برای قدیمی ها چه معنایی داشت؟ چرا آبریزاززمان های بسیار قدیم با صورت فلکی ماهی جنوبی مرتبط بوده، طوری که آب ازکوزه ی او به سمت ماهی جاری باشد؟

داستان قدیمی زودیاک ها

ما درفصل اول (دوشیزه) دیدیم که درقرآن و کتاب مقدس آمده است که خداوند صورت فلکی ستارگان را ساخته است. اوآنها را به عنوان نشانه هایی برای هدایت بشر قرار داده است. حضرت آدم و پسرانش آنها را به فرزندان خود آموختند. صورت فلکی دوشیزه ظهورعیسی مسیح را پیشگویی کرد. ما درباره ی جنگ او با شیطان توضیح دادیم و اکنون دراین بخش فواید پیروزی او را بررسی میکنیم.

معنای اصلی آبریز

آبریزدوحقیقت بزرگ را به قدیمی ها گفته است که امروزه برای ما نیزحکم میکند

. ما تشنه هستیم، صورت فلکی ماهی جنوبی نماد این مردم است

. تنها مایعی که تشنگی ما را برطرف میکند آبی که ازکوزه ی مرد آبریز جاری است

ما تشنه هستیم

پیامبران منظورازاین تشنگی را به روش های مختلف توضیح دادند. حضرت داوود درزبور(مزامیر) این تشنگی را اینگونه توصیف کرده است

چنانکه آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق دارد، همچنان ای خدا، جان من هم اشتیاق شدید برای تو دارد. جان من تشنه خداست، تشنه خدای زنده، که کی بیایم و به حضور خدا حاضرشوم

مزامیر ۴۲: ۱-۲

.ای خدا، تو خدای من هستی، درسحر تورا می طلبم،درزمین خشک و تشنه و بی آب، جان من تشنه تو است و تمام وجودم مشتاق تو

مزامیر ۶۳: ۱

مشکلات وقتی بوجود می آیند که ما می خواهیم این تشنگی را با ‘آب ‘دیگری برطرف کنیم. ارمیای پیامبر گفته است که این ریشه درگناهان ما دارد

زیرا قوم برگزیده من مرتکب دو خطا شدند،یکی اینکه،آنها مرا که چشمه آب حیات هستم، ترک نمودند و دیگراینکه برای خود حوضهای شکسته کنده اند که نمی توانند آب را در خود نگهدارند

ارمیا ۲: ۱۳

چیزهای دنیوی که ما دنبال می کنیم زیاد است مانند پول، رابطه جنسی ، لذت ، کار، خانواده ، ازدواج ، وضعیت اجتماعی. اما اینها نمی توانند به تنهایی ما را راضی کنند و ما در نهایت “تشنه” بیشترهستیم. این همان چیزی است که سلیمان، پادشاه بزرگی که به حکمت ودانشش مشهور است، آن را تجربه کرده و درباره آن نوشت. اما برای رفع تشنگی چه کاری میتوانیم انجام دهیم؟

دلو های شان ازآب لبریزمی گردند. بذرهای شان با آب فراوان آبیاری می شوند. پادشاه آنها بزرگتراز اجاج می باشد و سلطنت شان مترقی می شود

اعداد ۲۴ آیه ۷

عیسی میگوید

زمانی می رسد که یک پادشاه عادل به سلطنت می رسد وحاکمان با انصاف بر مردم حکومت می کنند.هرکدام آنها برای مردم پناهگاهی در مقابل باد و طوفان می باشد. آنها مثل جوی آب دربیابان خشک و مانند سایه صخره برزگی در یک زمین بی آب و علف هستند

اشعیا ۳۲: ۱-۲

وقتی مردمان فقیرومحتاج به جستجوی آب بروند ونیابند و زبان شان ازتشنگی خشک شود، من که خداوند هستم، دعای شان را اجابت می کنم .خدای اسرائیل هستم و آنها را ترک نمی کنم

اشعیا ۴۱: ۱۷

رفع تشنگی

:اما چگونه این تشنگی رفع میشود؟ پیامبردراین باره می گوید

زیرا من زمین تشنه را سیراب میکنم و درکشتزارهای خشک نهرهای آب را جاری می سازم.روح خود را براولاده ات می ریزم و فرزندانت را ازبرکت خود برخودارمی کنم

اشعیا ۴۴: ۳

درانجیل،عیسی مسیح اعلان کرده است که خود اومنشاء این آب است (درواقع به زندگی ما معنا میبخشد)

درآخرین روزکه مهمترین روزعید بود، عیسی ایستاد وبا صدای بلند گفت:اگرکسی تشنه است پیش من بیایید و بنوشد. چنانکه کلام خدا میفرماید:نهرهای آب زنده از دورن آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت.این سخنان را درباره روح القدوس،که به مومنین اوداده خواهد شد،گفت و چون هنوز عیسی جلال نیافته بود، روح القدوس عطا نشده بود

یوحنا ۷: ۳۷-۳۹

انجیل توضیح میدهد که “آب” نمادی ازروح است که برای زندگی درمردم پنطیکاست آمده است

آنگاه دریای آب زندگی را که مثل بلور برق می زد،به من نشان داد.آن دریا از تخت سلطنت خدا و بره سرچشمه گرفته

مکاشفه ۲۲: ۱

در حال نوشیدن

چه کسی بیش ازهمه به آب نیاز دارد؟ جواب ماهی است (بنابراین آبریزآب خود را به ماهی میدهد) این پیروزی وبرکاتی که انسان (که از نسل دوشیزه است) بدست می آورده آن نشان می دهد که این برکات مطمئناً توسط کسانی دریافت خواهد شد که برای آنها تلاش می کنند

ای همه کسانی که تشنه اید،به پیش من بیایید.شما که پول ندارید، بیائید،دریافت کنید وبخورید.بیائید شراب و شیررا رایگان بدست آورید.چرا پول تان را برای چیزی که قابل خوردن نیست، مصرف می کنید و پولی را که با عرق جبین بدست می آورید صرف چیزی می کنید که شما را سیر نمی سازد؟بدقت گوش بدهید و ازمن بشنوید:چیزهایی بخورید که برای تان مفید باشد،به شما نیرو بخشد و ازآنها لذت ببرید. به من گوش دهید و پیش من بیائید تا حیات تازه بیابید.من با شما پیمان ابدی می بندم و برکاتی را که به داود وعده داده بودم به شما می دهم

اشعیا ۵۵: ۱-۳

فصل بعدی، ماهی،که به بررسی این موضوع میپردازد. این آب مقدس دردسترسی همه ماست

طالع نشانه ی آبریز درنوشته های قدیمی

نوشته های پیامبران وعیسی مسیح درباره آبریزاینگونه توضیح میدهد

مسیح گفت: هر که ازاین آب بنوشد بازتشنه خواهد شد. اماهرکسی که ازآبی که من میبخشم بنوشد هرگزتشنه نخواهد شد،زیرا آن آبی که به او می دهم در باطن او به چشمه ای تبدیل خواهد شد که تا زندگی ابدی خواهد جوشید

عیسی گفت: ای زن، باور کن، زمانی خواهد آمد که پدر نه برروی این کوه پرستش خواهید کرد و نه دراورشلیم .شما سامریان آنچه را نمی شناسید،می پرستید اما ما آنچه راکه می شناسیم عبادت میکنیم،زیرا رستگاری بوسیله قوم یهود می اید. اما زمانی می اید واین زمان هم اکنون شروع شده است،که پرستندگان حقیقی. پدررا با روح و راستی عبادت خواهند کرد، زیرا پدر طالب این گونه پرستندگان می باشد. زیرا خدا روح است وهرکه او را می پرستد باید با روح و راستی عبادت نماید

یوحنا ۴: ۱۳-۱۴، ۲۱-۲۴

اکنون ما دربازه زمانیکه صورت فلکی آبریز پیش بینی کرده است هستیم. این دوران ازدورانی که صورت فلکی بزکوهی پیش بینی کرده بود طولانی تر است. درزمان حال عیسی مسیح همان آبریزاست که به ما زندگی ابدی را پیشنهاد میدهد

کلمه «زمان« دو باربه کاربرده است. زمان یا ساعت دریونانی به معنای فال یا طالع است

طالع نشانه ی زودیاک آبریز

طالع نشانه ی زودیاک شما به شرح زیر است

خود تان را بشناسید ودوست داشته باشید، به این پرسش جواب بدهید که دراعماق وجود تان است وبه دنبالش هستید وتشنه ی چه چیزی هستید که ازنظراطرافیان تان این تشنگی دریکی ازصفات شما پدیداراست. این چیزی که به دنبالش هستید ممکن است پول، زندگی، رابطه جنسی، ازدواج یا روابط عاشقانه باشد. مراقب باشید که برای رسیدن به آنها ممکن است درروابط تان با خانواده، همکاران و شریک زندگی تان دچارمشکل شوید.متوجه باشید که درراه رسیدن به آنچه دنبالش هستید، آنچه دارید را از دست ندهید

اکنون زمان مناسبی است که ازخود بپرسید منظوراز “آب زنده” چیست ؟چه خصوصیاتی دارد؟ کلماتی مانند “زندگی ابدی” ، “بهار” ، “روح” و “حقیقت” برای توصیف پیشنهاد آبریز (مسیح) استفاده شده. آنها ویژگی هایی مانند “فراوانی” ، “رضایت” ، “طراوت” را به بارمی آورند. این می تواند روابط شما را بهبود بخشد، به طوری که شما یک “بخشنده” باشید نه فقط یک “گیرنده”

ادامه ی داستان آبریز و نشانه های زودیاک دیگر

اما همه چیزبا دانستن هدف تان وصادق بودن درمورد آنچه شما را تحریک می کند شروع می شود. وقتی قلب خود را معاینه می کنید ، زندگی ارزشمندی می یابید

نشانه آبریزدراصل به معنای هدایت برای سلامتی ، عشق ورفاه فقط برای کسانی که بین ۲ دلو و ۱ حوت متولد شده اند نبوده است. در اصل این در ستاره ها قرار داده شد تا همه به یاد بیاورند که ما در این زندگی تشنگی چیز دیگری را داریم. این نشانه مدتها پیش در ستارگان قرار داده شده بود که پسردوشیزه خواهد آمد که ما را برطرف کند و ما را به خوشبختی واقعی برساند. برای اطلاعات درباره ی ابتدای داستان زودیاک ها ، به دوشیزه مراجعه کنید. در ادامه ی داستان نشانه های زودیاک ماهی را بررسی میکنیم. برای درک بهتر آبریز میتوانید به لینک های زیر مراجعه کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *