Skip to content

. عقرب(کژدم)

  • by

کژدم سومین نشانه ی زودیاک است که درباره اش صحبت میکنیم. عقرب همچنین به صورت فلکی های کوچکتر (دکن) مارافسای است، سرپن و کورونا بوریلیس مربط است. درطالع بینی امروز اگر بین ۲ عقرب تا ۱ قوس متولد شده باشید، یک عقرب (کژدم )هستید. درخواندن این طالع بینی مدرن اززودیاک، شما برای یافتن عشق ، موفقیت ، سلامتی و کسب بینش از شخصیت خود ، از توصیه های فال برای عقرب پیروی کنید

اما داستان عقرب ازابتدا چگونه بوده است؟

صورت فلکی عقرب از کجا آمده است؟

اینجا تصویری ازصورت فلکی عقرب آورده شده است. آیا می توانید دراین عکس از ستاره ها عقرب را مشاهده کنید؟  برای این کارشما به قدرت تخیل زیادی احتیاج دارید

دراینجا نشانه های زودیاک درمعبد دندرا مصرکه با بیش از ۲۰۰۰سال قدمت وجود دارد که تصویرعقرب دراین تصویر با دایره ای به رنگ سرخ مشخص شده است

این تصویری جغرافیایی ازعلامت های زودیاک عقرب را همانطورکه در نیمکره جنوبی دیده می شود نشان می دهد. حتی اگر نشنال جئوگرافیک ستاره های تشکیل دهنده عقرب را با خطوط متصل کند ، اما هنوز هم نمی توان عقرب را دراین صورت فلکی ستاره ها دید

داستان دیرینه زودیاک ها

بنابراین صورت فلکی زودیاک با هم یک داستان را تشکیل می دهند – یک داستان طالع بینی که با ستاره ها نوشته شده است. نشانه عقرب سومین فصل از دوازده فصل این داستان است. ما در فصل ۱ (دوشیزه) دیدیم که هم در قرآن و هم درکتاب مقدس آمده است که خداوند خود صورت فلکی ستارگان را ساخته است. بنابراین ،این داستان ها ازطرف اوست که درآغاز تاریخ بشر ارائه شده است. این داستان های ستاره شناسی هستند که اولین انسان ها ،آنچه اکنون ما به عنوان زودیاک می شناسیم، خوانده بودند

درواقع نشانه های زودیاک برای هدایت تصمیمات روزانه شما به موفقیت ، سلامتی ، عشق و خوشبختی براساس تاریخ تولد و حرکت سیارات نبوده اند.، بلکه راهنمایی از طرف خداوند بوده تا که راه مستقیم را به ما نشان دهند و با ستارگان زودیاک به نمایش گذاشته شده بودند تا هرشب توسط مردم دیده و به یاد شان بمانند. داستان با  دانه ی دوشیزه  (منظور فرزند دوشیزه) درفصل اول آغاز شد و با ماه میزان ادامه یافت، که اعلان کرد اعمال ما برای ملکوت آسمان بسیار سبک است. برای جبران این کاستی دراعمال ما باید بهایی پرداخت شود

داستان دیرینه نشانه عقرب

اما چه کسی خواستار پرداخت این قیمت و درواقع این جریمه است؟  این صورت فلکی درگیری و کشمکش میان فرزند دوشیزه و عقرب را آشکار میسازد. برای درک بهتراین موضوع بیایید نگاهی به صورت فلکی کژدم وصورت فلکی متصل به آن بیندازیم، این صورت فلکی مار فسای نام دارد

صورت فلکی های عقرب و مار و مارافسای، ازنسخه موسی و زمین شناسی در سال ۱۸۸۶ (ساموئل کینز ، لندن)

این صورتت فلکی یک عقرب عظیم الجثه (صورت فلکی کژدم) را به تصویر می کشد که سعی دارد پاشنه ی یک مرد قدرتمند را نیش بزند، درحالی که این مرد عقرب را لگدمال می کند و همزمان با یک مار درگیر است. این عقرب عظیم الجثه ازعصبانیت دم خود را بلند کرده و آماده ی ضربه زدن به پای مرد است. این نشانه به ما می گوید که این درگیری تا پایان مرگ است. صورت فلکی عقرب به ما یاد میدهد که قیمتی که برای پاک کردن خود از ترازوعدالت باید بپردازیم چیست؟ عقرب و مار دو تصویرازیک دشمن هستند که همان شیطان است

این نشانه درستارگان به داستان حضرت آدم دربهشت اشاره میکند وهمچنین زمانی که خدا به شیطان (که به شکل مار بود) درباره ی دانه ی دوشیزه گفت که در تورات ثبت شده است

دربین تو وزن دشمنی می اندازم. نسل تو و نسل وی همیشه دشمن هم می باشند. او سرتو را می شکند و تو کری پای اورا میگزی

پیدایش ۳:۱۵

کژدم هنگامی که عیسی مسیح به صلیب کشیده شد پاشنه ی اورا کوبید، درواقع اورا نیش زد. اما زمانی که عیسی بعد ازسه روزبرخاست عقرب شکست سختی خورد. صورت فلکی های عقرب و مار این را مدتها پیش ازطریق کسی که آنها را درآسمان قرارداده بود پیشگویی کردند

کشمکش با عقرب در یاد ها

این کشمکش ودرگیری با عقرب دربهشت (میان آدم وحوا وعقرب) شروع شد و با به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح به اوج خود رسید و بسیاری ازآن اطلاع دارند

  مهری از بابل، مربوط به ۲۲۰۰ سال قبل از میلاد که وسوسه شدن آدم و حوا را نشان میدهد
کتاب مردگان مصر باستان که ماری را نشان میدهد که سرش له شده است

این دو تصویرنشان می دهند که چگونه مصریان باستان و بابلی ها ازآدم وحوا در بهشت  و وعده ی خرد شدن سرماریاد میکنند. یونانیان باستان این را از طریق صورت فلکی عقرب به یاد می آوردند

می توانید مارافسای ستاره دار را ردیابی کنید: شانه های قدرتمندش که به وضوح درزیرسرش قراردارند،. دستانش مار را محکم گرفتته اند، که دور کمر مارافسای را محاصره می کند، اما او، ثابت قدم با هردو پا مستحکم ایستاده است، هیولایی عظیم را لگدمال میکند، حتی عقرب را، و روی چشم و سینه ی (عقرب) ایستاده است

آراتوس ،شاعر یونانی، قرن ۴ قبل از میلاد

شیطان (سرپنس) و تاج دیوار هرکول (کورونا بوریلیس)

سومین صورت فلکی ای که به عقرب مرتبط است کورونا بوریلیس یا دیوار هرکول است – تاجی که بالای سرمارافسای و شیطان (سرپنس) قرارگرفته است. یک تصویر نجومی معمولی ازسه صورت فلکی عقرب را در نظر بگیرید که با هم نشان داده شده اند

مار(شیطان) درتلاش است تا تاج را به دست بیاورد.، این درگیری بین این دو را نشان می دهد. این نه تنها یک درگیری تا سرحد مرگ است ، بلکه یک مبارزه برای سلطه وسلطنت است. مار و مارافسای برای تعیین اینکه چه کسی تاج و تخت را بدست خواهد آورد، می جنگند

داستان کژدم برای ما

پیامی را برای همه مردم به تصویرمی کشد و فقط مختص به  کسانی که بین ۲ عقرب تا ۱ قوس متولد شده اند، نیست. عقرب راهنمایی برای رسیدن به ثروت یا عشق بیشتر نیست ، بلکه اززمان های بسیار قدیم ازستاره ها نشان داده شده است تا بدانیم خالق ما راه طولانی را برای تبرعه (پاکی)ما ازاعمال سبک ما را در پیش گرفته است ، که این کار به یک مبارزه بزرگ تا مرگ  برای پیروزی و برای مشخص کردن حق حکمران است. ‘حاکم’ در واقع معنای ‘مسیح’ است

طالع کژدم در نوشته ها

نوشته های پیامبران

۳۱  اکنون موقع داوری این جهان است و سردار این دنیا بیرون رانده میشود.وقتی از روی زمین بلند کرده شوم همه آدمیان را به سوی خود میکشانم.عیسی این را در اشاره به نوع مرگی که در انتظارش بود گفت

بعد ازاین با شما زیاد سخن نمیگویم زیرا سردار این دنیا می آید او برمن هیچ قدرتی ندارد

یوحنا ۱۲:۳۱-۳۳ ، ۱۴:۳۰

پیامبر با بیان اینکه زمان آن رسیده است که عقرب ازدرگیری بر سر اینكه چه كسی حاكم خواهد شد به ما می گوید. بنابراین عیسی مسیح شیطان را “فرمانروای این دنیا” میخواند و در “زمان درگیری” به دیدار او می آید . از آنجا که توازن اعمال ما سبک است ، شیطان برما فرمانروایی میکند. اما عیسی مسیح با اطمینان گفت که “هیچ قدرتی در برابر من ندارد” به این معنی که قدرت گناه ومرگ بر او چیره نیست. این بیانیه را آزمایش می کند زیرا این دودشمن با یکدیگر روبرو می شوند

طالع شما با توجه به نشانه های زودیاک قدیمی

عقرب به ما می گوید شما باید به کسی خدمت کنید. شخصی که ادعای فرمانروایی قلب شما را دارد. این یک عاشق ، همسر یا رابطه نیست که بیشترین ادعای فرمانروایی قلب شما را داشته باشد. او درواقع “شاهزاده ی این دنیا” یا “مسیح” است – کسی که قلمروی خدا را اداره خواهد کرد. قلب خود را به “شاهزاده این جهان” بدهید در غیر این صورت زندگی خود را از دست خواهید داد. از آنجا که از صفات عقرب کشتن ، سرقت و تخریب است ، اگرتاج شما را داشته باشد برای شما سازگار نیست

خود را امتحان کنید تا ببینید آیا همانطور که پیامبر یحیی به صراحت تعلیم می دهد نیاز به ‘توبه’ دارید یا خیر. می توانید چند نمونه خوب پیدا کنید تا درک بهتری از معنای آن پیدا کنید. این ستارگان نیستند بلکه قلب شما هست که سرنوشت شما را تعیین می کنند. نمونه های خوبی که باید از آنها پیروی کرد انسان ها مقدس نیستند بلکه افراد عادی با صفات منظم هستند که توبه کردند. توبه را می توان درهرروز ازهفته انجام داد وبرای تبدیل آن به یک عادت باید به صورت روزمره انجام دهید

ادامه ی داستان نشانه های زودیاک

داستان مبارزه بین دو دشمن بزرگ با کماندارادامه دارد، (یا از ابتدا با دوشیزه توضیح داده شده است)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *